trắc nghiệm địa 12


Nhằm mục tiêu canh ty học viên đạt thêm tư liệu trắc nghiệm Địa Lí 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2023, loạt bài bác 1000 thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 12 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài bác, từng chương nhập sách giáo khoa Địa Lí 12 với những thắc mắc trắc nghiệm vừa đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao.

Trắc nghiệm Địa Lí 12 năm 2023 (có đáp án)

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 12 năm 2023 (mới nhất)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 14 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 15 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương một năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai mươi năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 3 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 năm 2023 (có đáp án)

Chương 1: Địa lí tự động nhiên

 • Trắc nghiệm Bài 1: nước ta bên trên tuyến phố thay đổi và hội nhập
 • Trắc nghiệm Bài 1 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi bờ cõi (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Lịch sử tạo hình và cải cách và phát triển lãnh thổ
 • Trắc nghiệm Bài 4: Lịch sử tạo hình và cải cách và phát triển bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Lịch sử tạo hình và cải cách và phát triển bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Lịch sử tạo hình và cải cách và phát triển bờ cõi (tiếp theo) (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều ụ núi
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều ụ núi(tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều ụ núi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 6 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có không ít ụ núi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có không ít ụ núi (tiếp theo) (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có không ít ụ núi (tiếp theo) (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 7 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên Chịu tác động thâm thúy của biển
 • Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên Chịu tác động thâm thúy của biển cả (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 8 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 9 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét (tiếp theo dõi 1)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét (tiếp theo dõi 2)
 • Trắc nghiệm Bài 10 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa nhiều dạng
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa nhiều mẫu mã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa nhiều mẫu mã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 11 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa nhiều mẫu mã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa nhiều mẫu mã (tiếp theo dõi 1)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa nhiều mẫu mã (tiếp theo dõi 2)
 • Trắc nghiệm Bài 12 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Thực hành: Đọc phiên bản đồ dùng địa hình và điền nhập lược đô một số trong những mặt hàng núi và đỉnh núi
 • Trắc nghiệm Bài 14: Sử dụng và đảm bảo an toàn khoáng sản vạn vật thiên nhiên
 • Trắc nghiệm Bài 14: Sử dụng và đảm bảo an toàn khoáng sản vạn vật thiên nhiên (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 14 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 15: hướng dẫn vệ môi trường thiên nhiên và chống phòng thiên tai
 • Trắc nghiệm Bài 15: hướng dẫn vệ môi trường thiên nhiên và chống phòng thiên tai (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 15 (mức phỏng vận dụng)

Chương 2: Địa lí dân cư

 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở nước ta
 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở việt nam (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở việt nam (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 16 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc làm
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc thực hiện (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc thực hiện (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 17 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 18 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ dùng và phân trò trống phân hóa về thu nhập trung bình theo dõi đầu người trong số những vùng

Chương 3: Địa lí kinh tế

 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính (tiếp 3)
 • Trắc nghiệm Bài đôi mươi (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc diểm về nềm nông nghiệp việt nam (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc diểm về nềm nông nghiệp việt nam (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 21 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cải cách và phát triển nông nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cải cách và phát triển nông nghiệp (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cải cách và phát triển nông nghiệp (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 22 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 22 (mức phỏng áp dụng tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân trò trống vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt (bài 1)
 • Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân trò trống vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt (bài 2)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cải cách và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cải cách và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cải cách và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 24 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 25 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 26 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cải cách và phát triển một số trong những ngành công nghiệp trọng tâm
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cải cách và phát triển một số trong những ngành công nghiệp trọng tâm (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cải cách và phát triển một số trong những ngành công nghiệp trọng tâm (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cải cách và phát triển một số trong những ngành công nghiệp trọng tâm (tiếp 3)
 • Trắc nghiệm Bài 27 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 28 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ dùng, phán xét và lý giải sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức công nghiệp (bt1)
 • Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ dùng, phán xét và lý giải sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức công nghiệp (bt2)
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cải cách và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên lạc
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cải cách và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên hệ (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cải cách và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên hệ (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 30 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cải cách và phát triển thương nghiệp, du lịch
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cải cách và phát triển thương nghiệp, du ngoạn (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cải cách và phát triển thương nghiệp, du ngoạn (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 31 (mức phỏng vận dụng)

Chương 4: Địa lí những vùng kinh tế

 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 32 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 33: Vấn đề vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi ngành ở Đồng phẳng sông Hồng
 • Trắc nghiệm Bài 33: Vấn đề vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi ngành ở Đồng phẳng sông Hồng (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 33 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 35 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 36 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên(tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 37 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây lâu năm nhiều năm và chăn nuôi gia súc rộng lớn thân thuộc vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Sở (bai 1)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây lâu năm nhiều năm và chăn nuôi gia súc rộng lớn thân thuộc vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Sở (bai 2)
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Bộ(tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 39 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình cải cách và phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình cải cách và phát triển công nghiệp ở Đông Nam Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phù hợp và tôn tạo bất ngờ ở Đồng vị sông Cửu Long
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phù hợp và tôn tạo bất ngờ ở Đồng vị sông Cửu Long (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phù hợp và tôn tạo bất ngờ ở Đồng vị sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 41 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề cải cách và phát triển tài chính, an toàn quốc chống ở Biển Đông và những hòn đảo, quần đảo
 • Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề cải cách và phát triển tài chính, an toàn quốc chống ở Biển Đông và những hòn đảo, quần hòn đảo (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 42 (mức phỏng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng tài chính trọng tâm
 • Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng tài chính trọng tâm (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 43 (mức phỏng vận dụng)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Nước tao nằm ở vị trí vị trí:

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 12

A. rìa phía Đông của buôn bán hòn đảo Đông Dương

B. rìa phía Tây của buôn bán hòn đảo Đông Dương.

C. trung tâm châu Á

D. phía nhộn nhịp Đông Nam Á

Đáp án: Nước tao nằm ở vị trí rìa phía nhộn nhịp của buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 2: Nằm ở rìa phía Đông của buôn bán hòn đảo Đông Dương là nước:

A. Lào

B. Campuchia

C. Việt Nam

D. Mi-an-ma

Đáp án: Bán hòn đảo Đông Dương bao gồm đem 3 nước, này là nước ta, Lào và Campuchia. nước ta là nước ở phía Đông của buôn bán hòn đảo này.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 3: Điểm vô cùng Bắc của việt nam là xã Lũng Cú nằm trong tỉnh:

A. Cao Bằng

B. Hà Giang

C. Yên Bái

D. Lạng Sơn

Đáp án: Điểm vô cùng Bắc việt nam ở vĩ phỏng 23023’B bên trên xã Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 4: Vị trí địa lí của việt nam là:

A. nằm ở phía Đông buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Đông Nam Á

B. nằm ở phía Tây buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Đông Nam Á

C. nằm ở phía Đông buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống châu Á

D. nằm ở phía Tây buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống châu Á

Đáp án: Nước tao nằm tại địa lí nằm ở vị trí rìa phía Đông buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á, nhập chống nội chí tuyến đem gió mùa rét điển hình nổi bật của châu Á và nhập chống đem nền tài chính linh động của trái đất.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 5: Điểm vô cùng Đông của việt nam là xã Vạn Thạnh nằm trong tỉnh:

A. Ninh Thuận

B. Khánh Hòa

C. Đà Nẵng

D. Phú Yên

Đáp án: Điểm vô cùng Đông việt nam ở vĩ phỏng l09024'Đ bên trên xã Vạn Thạnh, thị trấn Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 6: Tại tỉnh Khánh Hòa mang trong mình một Đặc điểm bất ngờ vô cùng quan trọng đặc biệt là:

A. Là tỉnh có một không hai có không ít đảo

B. Là tỉnh đem điểm vô cùng Đông nước ta

C. Là tỉnh có không ít thủy hải sản nhất

D. Là tỉnh có không ít kêu ca nhất

Đáp án: Điểm vô cùng Đông việt nam ở vĩ phỏng l09024'Đ bên trên xã Vạn Thạnh, thị trấn Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Khoáng sản kêu ca và có không ít hòn đảo nhất là tỉnh Quảng Ninh còn thủy sản tối đa là những tỉnh vùng Đồng vị sông Cửu Long.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 7: Đâu ko cần là Đặc điểm của địa điểm địa lí nước ta:

A. vừa nối liền với châu lục Á – Âu, một vừa hai phải tiếp giáp với Tỉnh Thái Bình Dương.

B. nằm bên trên những tuyến phố giao thông vận tải mặt hàng hải, đường đi bộ, đàng mặt hàng ko quốc

C. trong chống đem nền tài chính linh động của trái đất.

D. nằm ở trung tâm của châu Á.

Đáp án: Nước tao nằm ở vị trí rìa phía nhộn nhịp buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á ⇒ Đặc điểm “nằm ở trung tâm chống châu Á” là ko đích thị.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 8: Nước tao nằm ở vị trí vị trí:

A. rìa phía Đông của buôn bán hòn đảo Đông Dương

B. trên buôn bán hòn đảo bấm Độ.

C. phía nhộn nhịp Đông Nam Á

D. trung tâm châu Á - Tỉnh Thái Bình Dương.

Đáp án: Nước tao nằm ở vị trí rìa phía nhộn nhịp của buôn bán hòn đảo Đông Dương, sát trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 9: Đặc điểm nào là tại đây ko đích thị với bờ cõi nước ta

A. Nằm trọn vẹn nhập vùng nhiệt đới gió mùa nửa cầu Bắc

B. Nằm trọn vẹn nhập múi giờ số 8

C. Nằm nhập vùng đem nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

D. Nằm nhập vùng Chịu tác động của gió máy Mậu dịch.

Đáp án: Đại phần tử bờ cõi việt nam trực thuộc quần thể vực múi giờ loại 7.

⇒ Đáp án “nằm trọn vẹn nhập múi giờ số 8” là sai.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 10: Nước tao trực thuộc múi giờ loại mấy?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: Nước tao ở trọn vẹn ở nửa cầu Bắc, nhập chống đem sinh hoạt thông thường xuyên xung quanh năm của gió máy Tín phong, trực thuộc chống đem gió mùa rét điển hình nổi bật của châu Á và trực thuộc múi giờ số 7 (giờ GMT).

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 11: Vùng khu đất là:

A. phần lục địa giáp biển

B. toàn cỗ phần lục địa và những hải đảo

C. phần được số lượng giới hạn vị những đường biên giới giới và đàng bờ biển

D. các hải hòn đảo và vùng đồng vị ven biển

Đáp án: Vùng khu đất gồm những: toàn cỗ phần lục địa + những hải hòn đảo (Diện tích: 331.212  km2).

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 12: Nước tao đem 4600km đường biên giới giới bên trên lục địa, 3260km đàng bờ biển cả,… là Đặc điểm của vùng:

A. đất

B. biển

C. trời

D. nội thủy

Đáp án: Có đường biên giới giới bên trên lục địa với 3 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia lâu năm 4600km và đem đàng bờ biển cả lâu năm 3260km kéo dãn dài kể từ Móng Cái (Quảng Ninh) cho tới Hà Tiên (Kiên Giang).

⇒ Đây là Đặc điểm vùng khu đất của nước ta

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 13: Đường biên thuỳ lâu năm nhất bên trên lục địa việt nam là với vương quốc nào là sau đây:

A. Trung Quốc

B. Campuchia

C. Lào

D. Thái Lan

Đáp án: Đường biên thuỳ bên trên lục địa việt nam dài hơn nữa 4600km, tiếp giáp với 3 vương quốc là:

- Trung Quốc (dài rộng lớn 1400km)

- Lào (gần 2100km) → lâu năm nhất

- Campuchia (hơn 1100km)

⇒ Nước tao đem đường biên giới giới lâu năm nhất với nước Lào (2100km).

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 14: Nước tao đem đường biên giới giới bên trên lục địa với:

A. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma

B. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan

C. Trung Quốc, Lào, Campuchia

D. Lào, Thái Lan, Campuchia

Đáp án: Đường biên thuỳ bên trên lục địa việt nam dài hơn nữa 4600km, tiếp giáp với 3 vương quốc là Trung Quốc (dài rộng lớn 1400km), Lào (gần 2100km) và Campuchia (hơn 1100km).

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 15: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 23, cho thấy cửa ngõ khẩu nào là tại đây phía trên đường biên giới giới nước ta –  Lào?

A. Móng Cái.

B. Lệ Thanh.

C. Mường Khương.

D. Cầu Treo.

Đáp án: B1.Dựa nhập bảng chú thích trang 3 (Atlat ĐLVN): phân biệt kí hiệu cửa ngõ khẩu quốc tế và đường biên giới giới vương quốc.

B2. Dựa nhập trang 23 (Atlat ĐLVN) xác lập phạm vi đường biên giới giới nước ta - Lào, chỉ ra rằng được:

- Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Mường Khương (Lào Cai) giáp Trung Quốc.

- Cửa vá Lệ Thanh (Gia Lai) giáp Campuchia.

- Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) giáp Lào.

Đáp án nên cần chọn là: D

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Dạng địa hình rung rinh diện tích S lớn số 1 bên trên bờ cõi việt nam là:

A. Đồng bằng

B. Đồi núi thấp

C. Núi trung bình

D. Núi cao

Đáp án: Địa hình ụ núi rung rinh phần rộng lớn cho tới diện tích S bờ cõi nước ta: ¾ diện tích S.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 2: Địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét của việt nam được biểu lộ rõ ràng rệt ở:

A. sự xâm thực mạnh mẽ và tự tin bên trên miền ụ núi và bồi lắng phù rơi bên trên những vùng trũng.

B. sự nhiều mẫu mã của địa hình: ụ núi, cao nguyên trung bộ, đồng bằng…

C. sự phân hóa rõ ràng theo dõi phỏng cao với tương đối nhiều bậc địa hình

D. cấu trúc địa hình bao gồm 2 phía chính: tây-bắc – nhộn nhịp phái mạnh và vòng cung

Đáp án: Biểu hiện tại của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét là việc xâm thực mạnh ở ụ núi và bội tụ phù rơi ở miền đồng vị.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 3: Sự xâm thực mạnh mẽ và tự tin bên trên miền ụ núi và bồi lắng phù rơi bên trên những vùng trũng là biểu lộ Đặc điểm nào là của địa hình nước ta?

A. Địa hình của vùng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

B. Địa hình ụ núi rung rinh phần rộng lớn diện tích S tuy nhiên hầu hết là ụ núi thấp.

C. Địa hình việt nam rất nhiều dạng

D. Địa hình Chịu tác dụng mạnh mẽ và tự tin của loài người.

Đáp án: Biểu hiện tại của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét là việc xâm thực mạnh ở ụ núi và bội tụ phù rơi ở miền đồng vị. (xem Câu Thiên nhiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét - Tiết 2)

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 4: Địa hình núi việt nam được phân thành tư vùng là:

A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc

C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn.

Đáp án: Khu vực ụ núi việt nam được chia thành 4 vùng:

- Tây Bắc

- Đông Bắc

- Trường Sơn Bắc

- Trường Sơn Nam

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 5: Ranh giới bất ngờ của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:

A. dãy Hoàng Liên Sơn

B. dãy Hoành Sơn

C. sông Cả

D. dãy Bạch Mã

Đáp án: Mạch núi ở đầu cuối của Trường Sơn Bắc là mặt hàng Bạch Mã. Đây cũng đó là ranh giới bất ngờ thân thuộc Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 6: Nét nổi trội của địa hình vùng núi Tây Bắc là:

A. Gồm những khối núi và cao nguyên

B. Có nhiều mặt hàng núi cao và khổng lồ nhất việt nam.

C. Có tư cánh cung 

D. Địa hình thấp và hẹp ngang.

Đáp án: Vùng núi Tây Bắc đem địa hình cao và khổng lồ nhất việt nam, tối đa là mặt hàng Hoàng Liên Sơn (với đỉnh Phanxipăng cao 3140m).

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 7: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, hãy cho thấy Đèo Ngang nằm trong lòng nhì tỉnh nào:

A. Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

B. Hà Tĩnh và Quảng Bình.

C. Quảng Trị và Quảng Bình.

D. Thanh Hóa và Nghệ An

Đáp án: - B1. Xác xác định trí đèo Ngang bên trên phiên bản đồ dùng Atlat ĐLVN trang 13.

- B2. Xác toan thương hiệu những tỉnh điểm phân bổ đèo Ngang.

⇒ Chỉ đi ra được nhì tỉnh là thành phố Hà Tĩnh và Quảng Bình

Đáp án nên cần chọn là: B

Xem thêm: quay len tăm

Câu 8: Đặc điểm cộng đồng của vùng ụ núi Trường Sơn Bắc là:

A. Có những cánh cung rộng lớn hé đi ra về phía Bắc và Đông

B. Địa hình tối đa việt nam với những mặt hàng núi rộng lớn, phía Tây bắc – Đông Nam

C. Gồm những mặt hàng núi tuy vậy song và sánh le theo phía Tây bắc – Đông nam

D. Gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ au badan.

Đáp án: Sử dụng cách thức loại trừ:

- A: những cánh cung rộng lớn ⇒ Đặc điểm vùng núi Đông Bắc → Sai

- B: địa hình tối đa, phía Tây Bắc – Đông Nam → Đặc điểm vùng Tây Bắc → Sai

- C: những mặt hàng núi tuy vậy tuy vậy, sánh le nhau…→ Đặc điểm Trường Sơn Bắc → Đúng

- D: khối núi và cao nguyên trung bộ xếp tầng →  Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Nam → Sai

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 10: Đặc điểm cộng đồng của vùng ụ núi Trường Sơn Nam là:

A. Có những cánh cung rộng lớn hé đi ra về phía Bắc và Đông

B. Địa hình tối đa việt nam với những mặt hàng núi rộng lớn, phía Tây bắc – Đông Nam

C. Gồm những mặt hàng núi tuy vậy song và sánh le theo phía Tây bắc – Đông nam

D. Gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ au badan.

Đáp án: Đặc điểm cộng đồng của vùng ụ núi Trường Sơn Nam là bao gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ au badan. Một số cao nguyên trung bộ vượt trội như Cao Nguyên Lâm Viên, Mơ Nông, Kon Tum,…

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 11: Đây ko cần là Đặc điểm cộng đồng của vùng núi Đông Bắc:

A. địa hình ụ núi thấp rung rinh phần rộng lớn diện tích S bờ cõi.

B. có 4 cánh cung rộng lớn chụm lại ở Tam Đảo.

C. gồm những mặt hàng núi tuy vậy song và sánh le phía Tây Bắc – Đông Nam.

D. giáp biên thuỳ Việt - Trung là những khối núi đá vôi khổng lồ.

Đáp án: - Đặc điểm vùng núi Đông Bắc là địa hình núi thấp là hầu hết, đem 4 cánh cung rộng lớn, phía Bắc đem những khối núi cao ở giáp biên thuỳ Việt – Trung.

⇒ Nhận xét A, B, D đúng

- Nhận xét C: những mặt hàng núi tuy vậy song và sánh le nhau là Đặc điểm của mặt hàng Trường Sơn Bắc → Sai

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 12: Độ cao núi của Trường Sơn Bắc đối với Trường Sơn Nam:

A. Trường Sơn Bắc đem địa hình núi cao hơn nữa Trường Sơn Nam

B. Trường tô Bắc hầu hết là núi thấp, trung bình; Trường Sơn Nam bao gồm khối núi cao khổng lồ.

C. Trường Sơn Bắc địa hình núi bên dưới 2000m, Trường Sơn Nam đem đỉnh núi tối đa bên trên 3000m

D. Trường Sơn Nam đem núi cao hơn nữa Trường Sơn Bắc và tối đa cả nước

Đáp án: Trường Sơn Bắc hầu hết là địa hình ụ núi thấp và khoảng, phỏng cao lớn số 1 không thật 2000m, đồng vị thu hẹp ở ven bờ biển. Trường Sơn Nam đem đia hình núi cao, một số trong những mặt hàng núi cao bên trên 2000m tuy nhiên ko cho tới 3000m như núi Ngọc Linh (2598m – đỉnh núi tối đa ở Trường Sơn Nam), Lang Biang (2187m),… và hầu hết là những cao nguyên trung bộ badan xếp tầng 500 – 800 – 1000m như cao nguyên trung bộ Lâm Viên, Kon Tum, Mơ Nông, Pleiku,…

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 13: Đặc điểm nào là tại đây ko cần của dải đồng vị ven bờ biển miền Trung?

A. Hẹp ngang.

B. Bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng vị nhỏ.

C. Chỉ đem một số trong những đồng vị được không ngừng mở rộng ở những cửa ngõ sông rộng lớn.

D. Được tạo hình hầu hết tự những sông bồi che đậy.

Đáp án: - Đặc điểm của đồng vị ven bờ biển miền Trung là kéo dãn dài, hẹp ngang và bị phân tách hạn chế, biển vào vai trò chủ yếu nhập quy trình hình thành đồng bằng; chỉ mất một số trong những đồng vị được không ngừng mở rộng ở những cửa ngõ sông như Thanh Hóa (sông Mã – Chu), Nghệ An (sông Cả)….

⇒ Nhận xét A, B, C đích thị.

     Nhận xét D: tạo hình củ yếu ớt tự những sông bồi che đậy là Sai

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 14: Đặc điểm ko cần của dải đồng vị sông Hồng là:

A. Bề mặt mày bị phân tách hạn chế trở thành nhiều dù.

B. Bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng vị nhỏ.

C. Có những quần thể ruộng cao bạc mầu.

D. Được tạo hình tự phù rơi sông bồi che đậy.

Đáp án: Đồng vị sông Hồng đem diện tích S to lớn, dạng tam giác châu, tự khối hệ thống sông Hồng và sông Tỉnh Thái Bình bồi che đậy.

Đặc điểm "bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng vị nhỏ vị những mặt hàng núi đâm ngang đi ra biển" là Đặc điểm của dải đồng vị ven bờ biển miền Trung, ko cần của đồng vị sông Hồng ⇒ B sai

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 15: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang  6 -7, hãy cho thấy đồng vị Nghệ An được tạo hình tự phù rơi của sông nào là bồi đắp?

A. sông Mã – Chu.

B. sông Cả.

C. sông Gianh.

D. sông Thu Bồn.

Đáp án: Quan sát Atlat ĐLVN trang 6 -7, xác xác định trí đồng vị Nghệ An và thương hiệu dòng sông chảy qua chuyện đồng vị này.

⇒ Xác toan được sông Cả

Đáp án nên cần chọn là: B

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Khó khăn hầu hết của vùng ụ núi là:

A. Động khu đất, bão và lũ lụt.

B. Lũ quét tước, sụt lún, xói mòn

C. Bão nhiệt đới gió mùa, mưa kèm cặp lốc xoáy.

D. Mưa giông, hạn hán, cát cất cánh.

Đáp án: Bão, lũ lụt, hạn hán, cát cất cánh là thiên tai hầu hết ở đồng vị.

⇒ Đáp án A, C, D sai.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 2: Đâu ko cần trở ngại hầu hết của vùng ụ núi là:

A. lũ quét tước.

B. nhiễm phèn.

C. sạt rữa khu đất.

D. xói hao.

Đáp án: Lũ quét tước, sụt lún, xói hao là thiên tai hầu hết ở vùng ụ núi. Nhiễm phèn, nhiễm đậm là thiên tai vùng đồng vị.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 3: Do có không ít mặt phẳng cao nguyên trung bộ rộng lớn, nên miền núi thuận tiện cho tới việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây:

A. Lương thực

B. Thực phẩm.

C. Công nghiệp.

D.  Hoa màu sắc.

Đáp án: Bề mặt mày cao nguyên trung bộ phẳng phiu, khu đất hầu hết là feralit, nhiệt độ nhu hòa ⇒ thuận tiện nhằm cải cách và phát triển cây lâu năm.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 4: Thế mạnh hầu hết của chống ụ núi việt nam là

A. cây công nghiệp hằng năm

B. cây công nghiệp lâu năm

C. cây lương bổng thực

D. hoa màu

Đáp án: Khu vực ụ núi và mặt phẳng những cao nguyên trung bộ to lớn ở việt nam với khu đất feralit và khu đất badan phì nhiêu màu mỡ phù hợp cho tới cải cách và phát triển những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm (cà phê, cao su thiên nhiên, trà, điều...)

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 5: Tiềm năng cải cách và phát triển du ngoạn ở miền núi việt nam dựa vào:

A. nguồn tài nguyên đầy đủ.

B. tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn.

C. phong cảnh quan, thoáng mát.

D. địa hình ụ núi thấp

Đáp án: Miền núi đem phong cảnh quan, thoáng mát ⇒ thú vị nhiều khách hàng du ngoạn nghỉ ngơi ⇒ cải cách và phát triển du ngoạn.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 6: Vùng ụ núi có không ít phong cảnh quan, thoáng mát phù hợp cải cách và phát triển ngành nào?

A. Thương mại.

B. Du lịch.

C. Trồng cây thực phẩm.

D. Trồng cây lâu năm.

Đáp án: Miền núi đem phong cảnh quan, thoáng mát ⇒ thú vị nhiều khách hàng du ngoạn nghỉ ngơi ⇒ cải cách và phát triển du ngoạn.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 7: Ý nào là tại đây ko cần là thuận tiện hầu hết của chống đồng bằng?

A. Là hạ tầng nhằm cải cách và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa, nhiều mẫu mã hóa cây cối.

B. Cung cấp cho những mối cung cấp lợi không giống về thủy sản, lâm thổ sản, khoáng sản

C. Địa bàn thuận tiện nhằm cải cách và phát triển triệu tập cây lâu năm nhiều năm.

D. Là ĐK thuận tiện đề triệu tập những quần thể công nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: Phát triển cây lâu năm nhiều năm hầu hết ở vùng ụ núi, ko cần là thế mạnh mẽ của chống đồng vị.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 8: Khu vực miền núi việt nam đem tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn vì:

A. vùng núi việt nam đem lượng mưa rộng lớn và triệu tập.

B. nhiều sông ngòi, địa hình dốc, nhiều thác nước.

C. sông rộng lớn và lâu năm, nước chảy xung quanh năm.

D.  ¾ diện tích S bờ cõi việt nam là ụ núi.

Đáp án: Miền núi việt nam đem địa hình dốc, lắm thác nước + là điểm đột biến của đa số khối hệ thống sông rộng lớn.

⇒ vận tốc loại chảy rộng lớn ⇒ thuận tiện nhằm thi công những xí nghiệp thủy năng lượng điện  → tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn (Trung du miền núi BB và Tây Nguyên).

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 9: Địa hình ụ núi có tính dốc rộng lớn đã từng cho:

A. Miền núi việt nam đem nhiệt độ thoáng mát thuận tiện nhằm cải cách và phát triển du ngoạn.

B. Nước tao phong lưu về khoáng sản rừng với trên 3/4 diện tích S bờ cõi.

C. Sông ngòi việt nam đem tiềm năng thuỷ năng lượng điện rộng lớn với năng suất bên trên 30 triệu kW.

D. Các đồng vị thông thường xuyên cảm nhận được lượng phù rơi bồi che đậy rộng lớn.

Đáp án: Địa hình ụ núi đã từng cho tới sông ngòi việt nam đem tiềm năng thuỷ năng lượng điện rộng lớn với năng suất bên trên 30 triệu kW. điều đặc biệt sông Đà, sông Mã, sông Hồng và một số trong những dòng sông ở vùng Tây Nguyên,…

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 10: Bão, lũ lụt, hạn hán, gió máy tây thô giá là thiên tai xẩy ra hầu hết ở vùng

A. Đồng vị sông Hồng.

B. Tây Bắc.

C. Duyên hải miền Trung.

D. Tây Nguyên

Đáp án: - Bão, lũ lụt, hạn hán là thiên tai hầu hết ở đồng vị ⇒ loại trừ đáp án B. Tây Bắc

- Gió tây thô giá là thiên tai xẩy ra hầu hết ở duyên hải miền Trung, nhất là Bắc Trung Sở (phía Nam của Tây Bắc Chịu tác động không nhiều hơn). Khu vực “ĐBSH và Tây Nguyên” không nhiều hoặc đa số ko Chịu tác động của gió máy tây thô giá.

→ Loại đáp án A, D

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 11: Vùng nào là ở việt nam Chịu tác động mạnh mẽ và tự tin nhất của gió máy Tây thô nóng?

A. Bắc Trung Sở.

B. Đông Bắc.

C. Đông Nam Sở.

D. Tây Nguyên.

Đáp án: Gió tây thô giá là thiên tai xẩy ra hầu hết ở duyên hải miền Trung, nhất là Bắc Trung Sở và 1 phần phía Nam của Tây Bắc (Điện Biên, Sơn La,…).

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 12: Thích thống nhất so với việc trồng những cây lâu năm, cây ăn trái khoáy là địa hình của:

A. Cao nguyên vẹn badan, buôn bán bình nguyên vẹn, ụ trung du.

B. Bán bình nguyên vẹn ụ và trung du, đồng vị châu thổ.

C. Các vùng núi cao đem nhiệt độ cận sức nóng và ôn đới.

D. Vùng đồng vị châu thổ to lớn.

Đáp án: Cây công nghiệp, cây ăn trái khoáy cải cách và phát triển chất lượng tốt bên trên những loại khu đất feralit, khu đất badan ở chống ụ núi ⇒ mến thống nhất ở những cao nguyên trung bộ, ụ trung du, buôn bán bình nguyên vẹn.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 13: Các cao nguyên trung bộ badan, buôn bán bình nguyên vẹn, ụ trung du là hạ tầng nhằm vạc triển

A. các cây lâu năm mỗi năm, cây ăn trái khoáy.

B. các cây lâu năm, cây rau củ đậu.

C. các cây lâu năm mỗi năm, cây dung dịch.

D. các cây lâu năm, cây ăn trái khoáy.

Đáp án: Cây công nghiệp, cây ăn trái khoáy là những cây đem biên phỏng sinh thái xanh hẹp, thích nghi với khu đất feralit, nhiệt độ nhu hòa thuận tiện ⇒ mến thống nhất ở những cao nguyên trung bộ, ụ trung du, buôn bán bình nguyên vẹn.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 14: Thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo ra kết quả áp lực nhất cho tới vùng đồng vị, ven bờ biển việt nam là:

A. Bão.

B. Sạt rữa bờ biển cả.

C. Cát cất cánh, cát chảy.

D. Động khu đất.

Đáp án: - Sạt rữa bờ biển cả,cát cất cánh, cát chảy xẩy ra ở ven bờ biển, ko cần là thiên tai tạo ra kết quả áp lực nhất ⇒ Sai

- Động khu đất ko xẩy ra thông thường xuyên, mỗi năm ở việt nam ⇒ Sai

- Hằng năm việt nam đón 8 -10 cơn sốt kể từ biển cả Đông, bão tạo ra thiệt sợ hãi áp lực về người và gia tài.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 15: Bão là thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo ra kết quả áp lực nhất cho tới vùng nào là ở việt nam hiện tại nay?

A. Vùng đồng vị, ven bờ biển.

B. Vùng ụ núi, ven bờ biển.

C. Vùng trung du, đồng vị.

D. Vùng trung du và miền núi.

Xem thêm: yahiko

Đáp án: Hằng năm việt nam đón 8 -10 cơn sốt kể từ biển cả Đông, bão tạo ra thiệt sợ hãi áp lực về người và gia tài. Bão là thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo ra kết quả áp lực nhất cho tới vùng đồng vị, ven bờ biển ở việt nam lúc bấy giờ.

Đáp án nên cần chọn là: A

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official