tả hàng

                  
                       

Tên: Tả Hàng | 左航 | Zuǒ háng
Biệt Danh: Tiểu Hàng, Hàng Hàng
Sanh Thần: 22.05.2006
Sở Thích: Bơi, thức ăn, coi phim, ca hát.
Sở Trường: Ca hát
Đánh giá chỉ cá nhân: Tuy rằng thời điểm hiện tại nhằm đầu húi cua tuy nhiên tiếp tục chậm chạp rãi trở thành đầu nắp nồi, siêu quí coi phim, yêu thương series Marvel, thời điểm hiện tại ham muốn cao hơn nữa.
Weibo: TF家族-左航 ( https://weibo.com/u/6656507054 )

com/u/6656507054 )

Bạn đang xem: tả hàng

Xem thêm: tờ tiền 500k

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để nối tiếp đăng lên, phấn khởi lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để nối tiếp đăng lên, phấn khởi lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

Bọn bản thân đem lập một page về Hàng Hàng và Hàm Hàm tên: Sweet Bakery of 余宇涵 and 左航