kinh dược sư có chữ

Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hoặc thường hay gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Trì tụng kinh này sẽ hỗ trợ xài bớt hiểm độc, phát triển nghiệp lành lặn. Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng dịch.

Bạn đang xem: kinh dược sư có chữ

1

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ 

(Thắp đèn xông hương thơm, đứng tức thì ngắn ngủn, lẹo tay ngang ngực, công ty lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án tớ phạ bà phạ,

truật đà tớ phạ,

đạt mạ tớ phạ,

bà phạ truật phỏng hám. (3 lần)

(Quỳ ngay thật, ráng 3 cây hương thơm dưng ngang trán, công ty lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG

Giới hương thơm, Định Hương, dữ Huệ hương

Giải bay, Giải bay tri con kiến hương

Sáng ngời, chiếu từng chục phương.

Hiện chi phí Tam chỉ bảo, năm Hương cúng nhường nhịn.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 đợt, 1 giờ chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm ni, môn đồ bọn chúng con cái,phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng nghiền Hồng Danh,tu hành công đức, ngưỡng nguyện chục phương Tam chỉ bảo,kể từ bi gia hộ thương hiệu họ……………….đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng xài trừ,thông thường được mạnh khỏe, xa thẳm thoát ly đau đớn ách,nằm trong không còn thảy bọn chúng sinh,1 thời đồng triệu chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.(1 giờ chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời, người

Cha lành lặn công cộng tứ loài

Quy nó tròn xoe một niệm

Dứt tinh khiết nghiệp tía kỳ

Xưng dương nằm trong nghiền thán

Ức kiếp ko tận cùng.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời

Trước bảo tọa thân ái con cái hình ảnh hiện

Cúi đầu nài thệ nguyện quy nó.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư vô trở nên pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập phương chư Phật,

Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thông thường trụ Tam chỉ bảo. (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát

,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt vô vàn cảnh đau đớn đau

Chư Thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh

Nhân thế vui mừng tươi tỉnh, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới từng trần gian

Lửa sảnh dứt tinh khiết, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 đợt, 1 giờ chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 đợt, 1 giờ chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén bát rời khỏi domain authority,tình nhân đề tát đỏa bà domain authority, quái ha tát đỏa bà domain authority, quái ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án, tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị domain authority,

bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì, hê rị quái ha bàn nhiều tụt xuống mế,

tát bà a ân xá đậu thâu vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều,

na quái bà dà, quái trừng trị đạt đậu, đát điệt ân xá.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị,

ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà,

ma rời khỏi quái rời khỏi, quái hê quái hê rị đà dựng,

cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế,

ma ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi,địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi.

Mạ mạ trừng trị quái rời khỏi, mục đế lệ, nó hê di hê,

thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi,

phạt tụt xuống trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority,

hô lô hô lô quái rời khỏi, hô lô hô lô hê rị,

ta rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô,

bồ đề dạ tình nhân đề dạ, tình nhân đà dạ tình nhân đà dạ,

di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu,

ba dạ quái mãng cầu, tớ bà ha.Tất đà dạ, tớ bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha.Tất đà du nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì, tớ bà ha.

Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tớ bà ha.

Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha.

Ta bà quái ha a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Ba đà quái kiết vớ đà dạ, tớ bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tớ bà ha. (1 giờ chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu

Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm hiểu cầu,

Con ni nghe thấy chuyện trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 đợt, 1 giờ chuông)

PHẬT NÓI

KINH DƯỢC SƯ

LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng dịch

Việt dịch: HT Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: “Một thuở nọ, Đức Bạt Già Phạm lên đường châu du giáo hóa những nước, cho tới trở thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ ngơi bên dưới cây Nhạc Âm, cùng theo với tám ngàn vị đại Bế Tắc Sô, tía vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát, những mặt hàng Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, những mặt hàng Cư Sĩ, Thiên, Long, Trời, Người, cả thảy đồng vây xung quanh Phật, kính cẩn thỉnh Ngài thuyết Pháp.”  (1 giờ chuông)

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương vãi tử nhờ oai vệ thần của Phật, kể từ ghế ngồi vực dậy, vén áo mặt mày hữu và gối mặt mày mặt quì sát khu đất, lẹo tay khuynh hướng về Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cúi ngóng Ngài phân tích những thương hiệu, những bổn nguyện to lớn, với mọi công đức thù địch thắng của chư Phật, khiến cho những người dân đang được nghe Pháp, nghiệp chướng xài trừ, và khiến cho bọn chúng thơ mộng ở đời tượng pháp được rất nhiều lợi lạc về sau”.

Đức Thế Tôn ca ngợi ông Mạn Thù Thất Lợi: “Hay thay cho, Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi đòi hỏi tớ rằng thương hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật, vì như thế ham muốn cho tới bọn chúng thơ mộng không bị nghiệp chướng buộc ràng, quyền lợi an vui mừng vô đời tượng pháp. Nay ngươi nên lắng tai và tâm trí kỹ, Ta tiếp tục vì như thế Ông nhưng mà rằng.

Nầy Ông Mạn Thù Thất Lợi, ở phương Đông, từ thời điểm cách đây rộng lớn chục căn dà tụt xuống, sở hữu một trái đất thương hiệu là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo công ty cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc còn tu hạnh Bồ Tát sở hữu vạc chục nhị hạnh nguyện rộng lớn, làm cho bọn chúng thơ mộng cầu chi được nấy.(1 giờ chuông)

-Nguyện loại nhất: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng được ngược vị Chánh Đẳng Chánh Giác, thân ái tớ sở hữu hào quang đãng sáng sủa chói, chiếu từng vô số trái đất, làm cho bọn chúng thơ mộng đều sở hữu đầy đủ tía mươi nhị tướng mạo chất lượng tốt và tám mươi tướng mạo phụ như thân ái của tớ vậy.

-Nguyện loại hai: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, thân ái tớ như ngọc lưu ly, vô ngoài thông minh, tinh ranh tinh khiết trọn vẹn, không tồn tại chút nhơ bợn, ánh quang đãng minh chói lọi mọi nơi, công đức cao vòi vĩnh vọi và an trú thân ái từng lưới đan vì chưng tia sáng sủa, tỏ rộng lớn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh vô cõi U minh đều nhờ khả năng chiếu sáng ấy, tâm trí được phanh đem, ham muốn tiếp cận nơi nào nhằm làm ra sự nghiệp, sẽ tiến hành như mong muốn.

-Nguyện loại ba: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, sử dụng trí huệ, và phương tiện đi lại vô lượng vô bờ, phỏng cho tới bọn chúng thơ mộng, khiến cho từng người dân có đầy đủ những đồ dùng, không một ai cần Chịu sự thiếu thốn thốn.

-Nguyện loại tư: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng tu theo gót tả đạo, tớ khiến cho chúng ta trở lại an trụ vô Đạo Bồ Đề. Hoặc sở hữu những người dân tu theo gót hạnh Thinh Văn, Độc Giác, sử dụng giáo lý Đại Thừa, tớ giảng dạy dỗ cho tới chúng ta.

-Nguyện loại năm: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng, tu hạnh thanh tịnh, theo gót giáo pháp của tớ, tớ sẽ hỗ trợ chúng ta tạo được giới pháp trọn vẹn vừa đủ. Nếu sở hữu người bị tội diệt phạm giới pháp, nghe được thương hiệu tớ, người cơ sẽ tiến hành thanh tịnh, ngoài tụt xuống vô đàng ác.

-Nguyện loại sáu: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng nào là toàn thân hèn yếu, những căn ko đầy đủ, xấu xí, ngây ngô, tai nghễnh ngãng, đôi mắt loà, rằng năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, Chịu những bịnh đau đớn ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, ngay lập tức được toàn thân đoan chánh, tâm tánh khéo léo, những căn vừa đủ, không tồn tại những dịch đau đớn ấy nữa.

-Nguyện loại bảy: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng nào là bị những triệu chứng bịnh hiểm nghèo khổ không một ai cứu giúp trị, không một ai nhằm nương nhờ, ko gặp gỡ thầy, ko gặp gỡ dung dịch, ko bà con cái, ko căn nhà cửa ngõ, Chịu nhiều nỗi nghèo khổ yếu ớt khốn đau đớn, nếu như nghe thương hiệu tớ một đợt, toàn bộ dịch thiến đau đớn óc đều xài trừ, thân ái tâm an nhàn, gia quyến vui vầy, của nả đủ đầy, cho tới triệu chứng được đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại tám: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu phụ phái nữ nào là bị trăm điều hèn yếu đau đớn sở, rầu rĩ, hậm hực, sinh tâm nhàm ngán, ham muốn vứt thân ái ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, được gửi thân ái gái trở thành thân ái trai, sở hữu đầy đủ hình tướng mạo trượng phu, cho tới triệu chứng đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại chín: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, dẫn dắt bọn chúng thơ mộng thoát khỏi vòng lưới quái nghiệp, được giải bay toàn bộ sự buộc ràng của nước ngoài đạo. Nếu sở hữu những kẻ tụt xuống vô rừng ác con kiến, tớ dẫn chúng ta về với chánh con kiến, và từ từ dạy dỗ chúng ta tu luyện theo gót những hạnh Bồ Tát đặng mau triệu chứng Đạo Bồ Đề.

-Nguyện loại mười: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là bị căn nhà vua xiềng xích, tiến công đập, hoặc bị ngục tù, hoặc bị chém giết thịt, hoặc bị nhiều tai nạn ngoài ý muốn điếm nhục, thân ái tâm Chịu những nỗi đau đớn, rầu rĩ, bứt rứt, nếu như nghe thương hiệu tớ, nhờ mức độ oai vệ thần phước đức của tớ, đều được giải bay toàn bộ những nỗi ưu đau đớn ấy.

-Nguyện loại chục một: Ta nguyện đời sau, Khi triệu chứng Đạo Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là bị sự đói khát hoành hành, vì như thế tìm hiểu miếng ăn cần tạo nên những nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu tớ, thường xuyên niệm lâu trì, trước không còn tớ sử dụng những số tiêu hóa công bố cho tới chúng ta được no đầy đủ, và sau tớ đem giáo pháp nhiệm mầu tạo lập cho tới chúng ta cảnh giới an nhàn trọn vẹn.

-Nguyện thừ chục hai: Ta nguyện đời sau khoản thời gian triệu chứng Bồ Đề, nếu như sở hữu thơ mộng nào là nghèo khổ cho tới nỗi không tồn tại áo tủ thân ái, bị mũi mòng gặm nhóm, rét giá buốt dãi dầu, ngày tối đau đớn bức, nếu như nghe và trì niệm thương hiệu tớ, tớ sẽ hỗ trợ cho tất cả những người này được như mong muốn muốn: những loại trang phục chất lượng tốt đẹp nhất, bảo vật nghiêm túc, tràng hoa, phấn son thơm nức ngát, trống trải nhạc ca múa, ham muốn hương thụ loại nào là cũng khá được vừa lòng cả.(1 giờ chuông)

Nầy Mạn Thù Thất Lợi, này là chục nhị tiếng nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác vạc rời khỏi trong lúc tu hạnh Bồ Tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát vạc những tiếng nguyện to lớn và những công đức nghiêm túc ở cõi Ngài, dầu tớ rằng mãn một kiếp cũng ko thể không còn được. Nhưng tớ nói theo một cách khác tức thì rằng, cõi Phật cơ một bề thanh tịnh, không tồn tại thiếu phụ, cũng không tồn tại đàng dữ, và cho tới giờ đau đớn cũng ko.

Ở cõi ấy khu đất toàn vì chưng hóa học lưu ly, lối đi sở hữu chão vì chưng vàng giăng thực hiện ranh giới, trở thành quách hoàng cung, cái hiên hành lang cửa số cho tới những lớp lưới chứa đựng cũng toàn vì chưng vật thất bảo thực hiện rời khỏi, chẳng không giống gì những công đức nghiêm túc ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Cõi Phật ấy, sở hữu nhị vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là nhị bực thượng thủ vô vô lượng, vô số Bồ Tát, và lại là những bậc chuẩn bị bửa xứ thực hiện Phật. Hai vị này đều lưu giữ kho tàng chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, vì vậy những kẻ thiện nam tính mạnh mẽ phái nữ nào là sở hữu tin tưởng vững chãi thì nên nguyện sinh về trái đất của Ngài.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: “Có những bọn chúng sinh ko biết điều lành lặn dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn, ko biết tía thí và cũng ko biết ngược báo của việc tía thí là gì, ngu si vô trí, thiếu thốn hẳn đức tin cẩn, lại ham chứa chấp hóa học của nả cho tới nhiều, ngày đêm khư khư giữ gìn, thấy ai cho tới nài, lòng đang không ham muốn, tuy nhiên nếu như vô cùng chẳng đang được cần trả của rời khỏi thì nhức nhối mến tiếc, nhường nhịn như lóc thịt cho tất cả những người vậy. Lại sở hữu bọn chúng thơ mộng tham ô lam, chỉ lo ngại tích trữ của nả cho tới nhiều nhưng mà tự động bản thân không đủ can đảm tiêu xài, còn rằng chi tới sự đem của ấy thí cho tới thân phụ u, phu nhân con cái, tôi tớ và những kẻ nghèo khổ yếu ớt cho tới nài. Những kẻ tham ô lam ấy, Khi bị tiêu diệt bị đọa vô đàng ngạ quỷ hoặc bàng sinh. Mặc cho dù ở vô mãnh thú, tuy nhiên nhờ đời trước, sinh sống vô cõi nhơn gian dối từng nghe qua chuyện thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ni lại còn lưu giữ niệm thương hiệu của Ngài, ngay lập tức kể từ cõi ấy bay sinh quay về thực hiện người. Khi đang được thực hiện người lại lưu giữ cho tới kiếp sinh sống vô đàng ngạ quỷ súc sinh, biết hãi sự khổ đau, nên người cơ ko ưa đắm dục lạc, ham muốn tự động bản thân thao tác tía thí, ko tham ô tiếc số gì, rất có thể đem cả đầu, đôi mắt, tay, chơn hoặc tiết thịt của thân ái bản thân, tía thí cho tới những kẻ cho tới nài.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, vô vùng thơ mộng sở hữu người thụ giới của Phật nhằm tu học tập và lại đập giới, hoặc sở hữu kẻ ko đập giới và lại đập luật lệ, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng chẳng đập giới và luật lệ và lại diệt sợ hãi chánh con kiến, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng ko phá hủy chánh con kiến và lại vứt sự nhiều văn, nên không hiểu nhiều được nghĩa lý thâm thúy xa thẳm vô kinh Phật rằng, hoặc sở hữu kẻ tuy rằng nhiều văn nhưng mà sở hữu thói tăng thượng mạn, bởi thói tăng thượng mạn ấy tủ lấp tâm tánh, chấp nê cho bản thân mình là cần, người không giống là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với quái. Những kẻ ngu si ấy, tự động tôi đã theo gót cùn con kiến, khiến cho cho tất cả những người không giống cũng tụt xuống vô hố nguy nan. Những bọn chúng thơ mộng ấy, bị trôi lăn chiêng trong những đàng địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh ko lúc nào nằm trong. Nếu nghe được thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta ngay lập tức vứt những hạnh dữ, tu theo gót những quy tắc lành lặn, không bị đọa vô mãnh thú nữa. Giả sử sở hữu người ko thể vứt những hạnh dữ và ko tu theo gót những pháp lành lặn nhưng mà cần bị đọa vô mãnh thú thì cũng nhờ oai vệ lực và bổn nguyện của Đức Dược Sư, ngay lập tức kể từ điểm mãnh thú cơ sinh vô cõi người, tinh ranh tấn tu hành chân chánh, khéo điều tiết tình ý, xuống tóc tu học tập giáo pháp của Như Lai, làm rõ nghĩa lý thâm thúy xa thẳm, thoát ly được thói tăng thượng mạn, ko chê bai chánh pháp, ko bè các bạn với quái, từ từ tu theo gót hạnh Bồ Tát, tiếp tục triệu chứng được đạo ngược Bồ Đề.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như bọn chúng thơ mộng sở hữu tính tham ô lam tật thách, hoặc ca ngợi bản thân chê người, có khả năng sẽ bị đọa vô tía đàng dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Chịu nhiều sự nhức nhối đau đớn sở, trải qua chuyện ko biết bao nhiêu ngàn năm mới tết đến không còn. Khi đã không còn sự khổ đau cơ, ngay lập tức sinh lại cõi người cần thực hiện thân ái trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thông thường bị người quấy rầy, tiến công đập và bị đói khát dầy vò, đàng xa thẳm chở nặng nề, vô cùng nhọc mệt muôn phần; may đặng thực hiện thân ái người, lại bị sinh vô hạng hạ tiện, thực hiện tôi tớ cho tới kẻ không giống, mãi bị sai sử, ko lúc nào được chút tự tại. Nếu những người dân ấy, đời trước từng nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi nhân lành lặn ấy, thời nay lưu giữ lại, chí tâm qui nó Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ, được bay ngoài từng đau đớn óc, những căn thông lợi, trí huệ thông minh, lại thêm thắt nhiều văn, hằng cầu thắng pháp, thông thường gặp gỡ các bạn lành lặn, đời đời kiếp kiếp dứt hẳn lưới quái, đập nát nhừ vỏ vô minh, tát cạn sông phiền óc, được bay ngoài sinh, lão, dịch, tử và những nỗi khổ đau lo ngại buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như sở hữu bọn chúng thơ mộng ưa sự ngang ngược phân tách thoát ly, trổ tài, kiện tụng cho nhau, thực hiện óc loàn cho bản thân mình và người, đem thân ái, khẩu, ý tạo nên thêm thắt nghiệp ác, xoay qua chuyện quay về, thông thường thực hiện những việc ko nhiêu ích nhằm chước sợ hãi cho nhau, hoặc cáo triệu thần núi, thần cây, thần sông v.v..., nhằm sợ hãi người, hoặc giết thịt bọn chúng sinh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược Xoa và quỷ La Sát nhằm cậy quỷ sợ hãi người, hoặc biên thương hiệu chúng ta hoặc thực hiện hình tượng của những người chiên oán thù, sử dụng quy tắc chú thuật cùn ác trù ẻo cho tới bị tiêu diệt, hoặc theo gót lối ếm đối hoặc sử dụng những vật độc, chú pháp sợ hãi người, người nào là bị những tai nạn ngoài ý muốn ấy, nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những loại cùn ác cơ ko thể sợ hãi được. Nếu những kẻ ác tâm cơ khởi lòng kể từ bi thao tác quyền lợi an vui mừng cho tới kẻ không giống, không thể ý tổn óc và hiềm tức giận, người cơ sẽ tiến hành an vui mừng.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như vô mặt hàng tứ chúng: Bế Tắc Sô, Bế Tắc Sô ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những thiện phái nam tín phái nữ đều lâu trì tám giới cấm, hoặc vô 1 năm, hoặc hàng năm tía mon, vâng lưu giữ giới pháp thực hiện điểm nó chỉ tu học tập, đem căn lành lặn này nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhằm nghe chánh pháp, tuy nhiên nếu như ko ra quyết định, hễ nghe thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Khi mạng công cộng, sẽ sở hữu tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, chỉ bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát kể từ bên trên ko trung tiếp cận trả đàng chỉ lối, người cơ ngay lập tức được sinh trong mỗi hoa báu đầy đủ color. Hoặc nếu như sở hữu kẻ nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư, được sinh lên cõi trời, và lại nhờ căn lành lặn sẵn sở hữu, không thể sinh lại những đàng ác nữa. Khi tuổi hạc lâu ở cõi trời đang được mãn, người này lại sinh vô vùng nhân gian dối, hoặc thực hiện bậc Luân Vương, thống nhiếp cả tứ châu thiên hạ, oai vệ đức tự động bên trên, giáo hóa cho tới vô lượng trăm ngàn bọn chúng thơ mộng theo gót đàng thập thiện, hoặc sinh vào dòng xoáy Sát Đế Ly, Bà La Môn hoặc cư sĩ đại cô, của chi phí dư dật, kho đụn tràn trề, tướng mạo mạo đoan trang, quyến nằm trong vui vầy, lại được mưu trí trí huệ, dõng mãnh oai vệ hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu như sở hữu người phụ phái nữ nào là nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhiệt tình lâu trì thương hiệu ấy, đời sau sẽ không còn thực hiện thân ái gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Khi đang được triệu chứng Đạo Bồ Đề, bởi mức độ bổn nguyện nhưng mà Ngài để ý biết bọn chúng thơ mộng gặp gỡ cần những loại bịnh đau đớn như domain authority vàng, còm buốt, cảm nhiệt độ, thương hàn, hoặc trúng cần những loại ếm đối, vật độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị bị tiêu diệt non. Muốn những triệu chứng bịnh ấy được xài trừ và lòng ngóng cầu của bọn chúng thơ mộng được thoả mãn, Ngài ngay lập tức nhập quyết định nhằm hủy diệt toàn bộ đau đớn óc của bọn chúng sinh. Khi Ngài nhập quyết định, kể từ vô nhục nối tiếp phóng rời khỏi luồng khả năng chiếu sáng rộng lớn, vô luồng khả năng chiếu sáng ấy rằng Đại Đà La Ni:  (1 giờ chuông)

Nam Mô bạt dà trừng trị đế, bệ sát xã lụ rô quí lưu ly, chén bát lặt bà hắt rời khỏi xà dã, đát ân xá yết nhiều domain authority, a rời khỏi hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt ân xá. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Lúc cơ, luồng khả năng chiếu sáng thao diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng rời khỏi ánh đại quang đãng minh, thực hiện cho tới toàn bộ bọn chúng sinh, dứt không còn dịch đau đớn, hưởng trọn được an vui mừng.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy người nào là đang được giắt dịch, khuyên nhủ chúng ta tắm gội thật sạch, và vì như thế chúng ta nhứt tâm tụng chú này một trăm lẻ tám trở nên, chú nguyện vô đồ ăn, vô dung dịch nốc, hoặc nội địa ko vi trùng, cho tới chúng ta nốc, những dịch đau đớn ấy đếu dứt không còn.

Nếu sở hữu người ngóng cầu việc gì, chỉ nhất tâm tụng chú này, đều được như mong muốn ham muốn, đang không bịnh lại được sinh sống lâu, sau khoản thời gian mạng công cộng, người này được sinh về trái đất Tịnh Lưu Ly, không thể thối gửi, rồi từ từ triệu chứng ngược Bồ Đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi! Chúng thơ mộng nhiệt tình thân mật tôn trọng, kính cẩn, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thông thường trì tụng chú này chớ quên khuấy.

Lại nữa, nếu như sở hữu thiện phái nam tín phái nữ nào là được thấy hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, từng ban mai, súc mồm, tiến công răng tắm gội thật sạch, xong xuôi lại thắp hương thơm, rải dầu thơm nức, những số kỹ nhạc nhằm cúng nhường nhịn hình tượng; với kinh này, nên dạy dỗ người không giống hoặc tự động bản thân ghi chép rời khỏi, một lòng lâu trì nhằm hiểu rõ sâu xa nghĩa lý với vị pháp môn sư giảng rằng kinh pháp, nên cúng nhường nhịn toàn bộ những đồ dùng quan trọng, hễ nhiệt tình như thế, chư Phật tiếp tục phò hộ người này được thoả mãn từng sự ngóng cầu.”

Lúc bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi tuỳ nhi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, qua chuyện thời kỳ tượng pháp, tôi tiếp tục sử dụng đầy đủ chước phương tiện đi lại, làm cho những thiện phái nam tín phái nữ sở hữu tin tưởng trong sáng, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả cho tới vô giấc mộng của mình, tôi cũng sử dụng thương hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh điểm tai cho tới chúng ta rõ ràng biết.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai lâu trì gọi tụng kinh này, hoặc đem giảng rằng, phân trần cho tất cả những người không giống, hoặc tự động bản thân hoặc dạy dỗ người ghi chép kinh này, nhiệt tình kính cẩn tôn trọng, sử dụng bông thơm nức, dầu thơm nức, những loại hương thơm nhóm, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, nằm trong music hát múa, nhằm cúng nhường nhịn, hoặc sử dụng mặt hàng ngũ sắc thực hiện đãy đựng kinh này, thu vén một điểm thật sạch, thiết lập một chiếc đài cao nhằm lên, ngay lập tức sở hữu tứ vị Thiên Vương quyến nằm trong, và vô lượng trăm ngàn thiên bọn chúng ở những cõi trời không giống nhau đều cho tới cơ cúng nhường nhịn và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như kinh này xuất hiện cho tới nơi nào sở hữu người lâu trì và nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ công đức bổn nguyện của Ngài, khu vực ấy không biến thành bịnh hoạnh tử, cũng không biến thành những hung thần, hung thần đoạt lấy tinh ranh khí, dầu sở hữu bị đoạt lấy, cũng khá được hoàn trả, thân ái tâm mạnh khỏe như thông thường.”(1 giờ chuông)

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Thật quả thật tiếng ngươi rằng, nếu như sở hữu thiện phái nam tín phái nữ nào là ham muốn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước cần tạo nên lập hình tượng Ngài, nhằm bên trên tòa cao thật sạch, rải bông, nhóm những loại hương thơm, sử dụng những loại tràng phan nghiêm túc, thờ như vậy vô bảy ngày bảy tối. Người cơ cần lâu tám giới, ăn vật thanh tịnh, tắm gội thật sạch, trang phục chỉnh tề, lưu giữ lòng thanh tịnh, ko tức giận, ko sát sợ hãi, so với toàn bộ loại thơ mộng cần khởi tâm đồng đẳng, đầy đủ cả tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả, thực hiện cho tới chúng ta được quyền lợi an vui mừng, tiến công nhạc ca hát ngợi ca ngợi, lên đường nhiễu xung quanh tượng Phật, suy nghĩ lưu giữ công đức bổn nguyện gọi tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý, khai thị cho tất cả những người không giống biết. Làm như thế, người này được toại ý việc ngóng cầu, như cầu sinh sống lâu, được sinh sống lâu; cầu vinh hoa, được nhiều sang; cầu quan tiền vị, được quan tiền vị; cầu được sinh đàn ông, đàn bà, thì được sinh đàn ông, đàn bà.

Nếu sở hữu người nào là vô giấc mộng thấy những điềm mộng mị dữ, Khi thức thấy những ác tướng mạo, như chim đậu ngay sát căn nhà, hoặc khu vực ở xuất hiện trăm điều quỷ quái dị, người ấy nên sử dụng của báu cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những ác mơ, ác tướng mạo và những điềm xấu xí ấy thảy đều ẩn không còn, không thể cần lo ngại hãi.

Nếu người nào là gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn nguy nan như nàn nước, lửa, gươm, đao, dung dịch độc và ráng thú dữ thực hiện hãi hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn rết, trườn cạp, rít, sên, lằn con muỗi, nhiệt tình lưu giữ niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này được bay những hãi hãi ấy, hoặc nếu như bị những nước không giống đánh chiếm, nhiễu sợ hãi, ăn cướp rối loàn, lưu giữ niệm và kính cẩn Đức Dược Sư, người cơ cũng khá được bay ngoài những nàn ấy.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như sở hữu thiện phái nam tín phái nữ nào là kể từ Khi vạc tâm thụ giới cho tới ngày bị tiêu diệt, ko thờ những vị Trời nào là, duy nhất lòng nương theo gót Phật, Pháp, Tăng, lưu giữ gìn ngũ hành, chục giới, Bồ Tát chục giới trọng, tứ mươi tám giới coi thường, Tỳ Kheo Tăng nhị trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni tía trăm tứ mươi tám giới, nếu như sở hữu diệt phạm những giới pháp đang được lâu, hãi đọa vô mãnh thú, nếu như thường xuyên niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người cơ ra quyết định ko lâu sinh vô tía đàng ác.

Lại nếu như sở hữu người phái nữ nào là đương khi sinh đẻ cần chịu được khó khăn đau đớn nhức nhối, xưng thương hiệu, lễ bái và nhiệt tình kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này sẽ ngoài những sự khổ đau ấy, Khi sinh con cái rời khỏi được vuông tròn xoe, tướng mạo mạo đoan cay nghiệt, lợi căn mưu trí, an ổn định không nhiều bịnh thiến, ai thấy cũng vui mừng mừng và không biến thành quỷ cướp đoạt tinh ranh khí.”  (1 giờ chuông)

Lúc ấy, Đức Thích Ca bảo A Nan: “Như tớ đang được ca ngợi ngợi công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, này là công hạnh thâm thúy xa thẳm của chư Phật, khó khăn hiểu thấu được, vậy ngươi sở hữu tin cẩn chăng?” A Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, so với Khế Kinh của Như Lai rằng, ko khi nào tôi sinh tâm nghi vấn. Tại sao? Vì những nghiệp thân ái, khẩu, ý của Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt mày trời, mặt mày trăng rất có thể rơi xuống, núi Diệu Cao rất có thể lắc động, tuy nhiên những tiếng của chư Phật tâm sự ko khi nào sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu như sở hữu bọn chúng sinh nào là tín căn ko vừa đủ, nghe nói đến việc những công hạnh thâm thúy xa thẳm của chư Phật, thì suy nghĩ rằng: Làm sao chỉ niệm thương hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhưng mà được rất nhiều công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự ko tin cẩn cơ, trở sinh lòng diệt báng, nên chúng ta cần mất quá nhiều điều quyền lợi, mãi ở vô cảnh tối nhiều năm tăm tối, lại còn bị đọa lạc trong những đàng mãnh thú, lưu gửi ko nằm trong.”

Phật lại bảo A Nan: “Những bọn chúng thơ mộng ấy nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm lâu trì, ko sinh lòng nghi vấn, nhưng mà đọa vô mãnh thú, thì thiệt vô lý vậy”

Này A Nan, này là công hạnh vô cùng nhiệm mầu của chư Phật, khó khăn tin cẩn, khó khăn hiểu, ni ngươi lãnh lâu được, này là nhờ oai vệ lực của Như Lai vậy. (1 giờ chuông)

Này A Nan, toàn bộ những mặt hàng Thinh Văn, Độc Giác và những Bồ Tát ko lên bậc Sơ Địa đều ko thể tin cẩn quả thật Phật, chỉ trừ những bậc Nhất Sanh Sở Hệ Bồ Tát mới mẻ tin cẩn nắm chắc nhưng mà thôi.

Này A Nan, thân ái người khó khăn đặng, tuy nhiên không còn tin tưởng kính tôn trọng ngôi Tam chỉ bảo còn khó khăn rộng lớn, huống chi nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó khăn không chỉ có thế.

Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu ko biết từng nào hạnh Bồ Tát, sử dụng ko biết từng nào phương tiện đi lại khôn khéo, vạc ko biết từng nào nguyện to lớn, nếu như tớ tâm sự vô một kiếp hoặc là hơn một kiếp, thì kiếp số cơ rất có thể mau không còn, chớ những hạnh nguyện và những và những phương tiện đi lại khôn khéo của Đức Dược Sư, ko lúc nào rằng cho tới không còn được.”  (1 giờ chuông)

Lúc giờ đây vô bọn chúng hội sở hữu một vị Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát Bồ Tát ngay lập tức kể từ ghế ngồi vực dậy, trịch vai áo mặt mày hữu, gối mặt mày mặt quì sát khu đất, cúi đầu lẹo tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cho tới thời kỳ tượng pháp sở hữu những bọn chúng sinh bị nhiều thiến nàn, khốn đau đớn, tật dịch luôn luôn luôn luôn, toàn thân còm buốt, thức ăn ko được, môi cổ thô ran, đôi mắt thấy đen sì tối, tướng mạo bị tiêu diệt xuất hiện, thân phụ u, bà con cái, đồng minh quen thuộc biết, vây xung quanh thút thít. Thân bịnh ở cơ, đang được thấy quỉ sứ cho tới dẫn thần thức, mang đến trước vua Diêm Ma. Liền khi đó thần Cu Sanh ghi tội phước của những người cơ, dơ lên vua Diêm quái. Lúc bấy giờ, vua phán căn vặn và kê tính những tội phước của những người cơ đã thử nhưng mà xử đoán. Nếu trong khi cơ, bà con cái quen thuộc biết, vì như thế người bịnh ấy, quy nó với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh bọn chúng Tăng gọi tụng kinh này, nhóm đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, hoặc ngay lập tức trong khi ấy, hoặc trải qua chuyện bảy ngày, nhị mươi kiểu mẫu ngày, tía mươi lăm ngày, tứ mươi chín ngày, thần thức người cơ được quay về như một vừa hai phải tỉnh giấc mộng mị, tự động bản thân lưu giữ biết những nghiệp lành lặn, nghiệp dữ và ngược báo đang được lâu. Chính đang được thấy rõ ràng những quả báo như thế, dầu sở hữu gặp gỡ cần những tai nạn ngoài ý muốn nguy nan cho tới tánh mạng, người này cũng không đủ can đảm tạo nên những nghiệp ác nữa. Vậy nên, những thiện phái nam tín phái nữ cần một lòng trì niệm thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.”

Lúc bấy giờ, A Nan căn vặn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Nên kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly thế nào, còn đèn và phan tục mạng cần thực hiện sao?”(1 giờ chuông)

Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Nếu sở hữu người bịnh nào là, ham muốn ngoài bịnh đau đớn, bà con cái của mình cần lâu trì tám phần trai giới vô bảy ngày, bảy tối, tùy từng mức độ bản thân rinh sửa thức thức ăn và những loại cần thiết dùng làm cúng nhường nhịn chư Tăng, ngày tối sáu thời, kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tụng kinh này tứ mươi chín trở nên và thắp tứ mươi chín ngọn đèn, lại tạo nên bảy hình tượng Đức Dược Sư, trước từng hình tượng nhằm bảy ngọn đèn, từng ngọn rộng lớn như bánh xe cộ, nhóm luôn luôn vô tứ mươi chín ngày tối chớ cho tới tắt, thần phan được sản xuất vì chưng mặt hàng ngũ sắc, chiều dài tứ mươi chín gang tay, cần phóng sinh tứ mươi chín loại vật không giống nhau, người bịnh ấy tiếp tục qua chuyện ngoài ách nàn, không thể bị hoạnh tử và những loại quỷ nhiễu sợ hãi.

Lại nữa A Nan, nếu như vô dòng sản phẩm Sát Đế Lỵ sở hữu những vị quốc vương vãi đã thử lễ quán đảnh nhưng mà gặp gỡ khi sở hữu nàn, quần chúng. # bị bịnh dịch, bị nước không giống đánh chiếm, bị nội loàn, thường bị nàn tinh ranh tú trở nên rời khỏi nhiều điềm quỷ quái dị: như nhựt thực, nguyệt thực, mưa gió máy ngược mùa, hạn hán, động khu đất v.v..., Khi cơ những vị quốc vương vãi cần đem lòng kể từ bi, thương xót toàn bộ quần chúng. #, đại xá cho tới tội nhơn bị nhốt, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ căn lành lặn này và nhờ thần lực của Ngài, khiến cho nội địa được an ổn định, mưa hòa gió máy thuận, lúa thóc được mùa, toàn bộ quần chúng. # đều hạnh phúc, ko bịnh thiến, không tồn tại thần Dược Xoa bạo ác, óc sợ hãi lê dân. Tất cả ác tướng mạo ấy đều ẩn mất mặt và những vị quốc vương vãi được sinh sống lâu mạnh khỏe.

Này A Nan, nếu như những vợ vua, hoàng phi, công chúa, hoàng thái tử, vương vãi tử, đại thần phụ tướng mạo, thể phái nữ vô cung, bá quan tiền và loại dân bị bịnh đau đớn với mọi tai nạn ngoài ý muốn, nên tạo nên lập thần phan năm sắc, đèn Dược Sư nên thắp sáng sủa luôn luôn, phóng sinh những loại vật, rải hoa đầy đủ sắc, nhóm những loại danh hương thơm nhằm cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, những người dân cơ sẽ tiến hành lành lặn bịnh và bay ngoài những tai nạn ngoài ý muốn.”

Ngài A Nan lại căn vặn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Tại sao kiểu mạng đã không còn mà còn phải sinh sống thêm thắt được?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Như Lai rằng sở hữu chín loại hoạnh tử, Đại Đức ko nghe hoặc sao? Vậy nên, Cứu Thoát khuyên nhủ người thực hiện phan và đèn tục mạng, tu những phước đức và nhờ cơ nên trong cả đời không biến thành đau đớn sở thiến nàn.”

Ngài A Nan lại hỏi:”Chín loại hoạnh tử là gì?”. Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là sở hữu người nào là bị dịch tuy rằng nhẹ nhõm, tuy nhiên ko thầy ko dung dịch, ko người săn bắn sóc, hoặc sở hữu gặp gỡ thầy lại cho tới nốc lầm dung dịch, bịnh ko xứng đáng bị tiêu diệt nhưng mà bị bị tiêu diệt oan. Trong Khi đang được bịnh nhưng mà tin cẩn theo gót những thuyết họa phước vu vơ của ma tà nước ngoài đạo, yêu thương nghiệt vô đời, sinh lòng sợ hãi, không thể tự động công ty, phân biệt chánh cùn, bói khoa chú thuật, thực hiện thêm thắt tội lỗi, giết thịt sợ hãi sinh mạng, tấu với thần minh, vái nài vọng tưởng, nhằm nài ban phước, ngóng được sinh sống lâu, tuy nhiên ko thể được. Bởi si say mê nhầm nhỡ, tin cẩn theo gót cùn con kiến, điên hòn đảo quỷ mị, nên bị hoạnh tử, đọa vô địa ngục, đời đời kiếp kiếp ko thoát khỏi. Hai là bị quy tắc vua tru lục. Ba là đùa bời trụy lạc, săn bắn phun, ưng ý tửu sắc, buông lung vô đối, bị loại quỷ đoạt mất mặt tinh ranh khí. Bốn là bị bị tiêu diệt thiêu. Năm là bị bị tiêu diệt đắm. Sáu là bị những thú dữ ăn thịt. Bảy là bị tụt xuống kể từ bên trên cao xuống. Tám là bị bị tiêu diệt vì như thế dung dịch độc, ếm đối, nguyền rủa, trù ẻo và bị quỷ Tử Thi thực hiện sợ hãi. Chín là bị bị tiêu diệt vì như thế đói khát khốn đau đớn. Đó là chín hoạnh tử, Như Lai tâm sự. Còn những hoạnh tử không giống, nhiều vô lượng, ko thể rằng không còn được.  (1 giờ chuông)

Lại nữa A Nan, vua Diêm Ma cơ là thủ lãnh biên chép bong cỗ, thương hiệu tuổi hạc, tội phước bên trên trần gian. Nếu sở hữu người nào là ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch tặc, diệt nhục ngôi Tam chỉ bảo, tiêu hủy quy tắc vua tôi, diệt phạm giới cấm, vua Diêm Ma theo gót tội nặng nề nhẹ nhõm nhưng mà hành trừng trị. Vì thế tớ khuyên nhủ quý khách nên thắp đèn thực hiện phan, phóng sinh, tu phước nhằm ngoài những đau đớn ách, chỉ gặp gỡ những điều vui mừng.”

Lúc bấy giờ, vô bọn chúng hội sở hữu chục nhị vị Dược Xoa Đại Tướng: Cung Tì La đại tướng mạo, Phạt Chiếc La đại tướng mạo, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng mạo, lấn át Nể La đại tướng mạo, San Để La đại tướng mạo, Nhơn Đạt La đại tướng mạo, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng mạo, Chơn Đạt La đại tướng mạo, Chiêu Đổ La đại tướng mạo, Tỳ Yết La đại tướng mạo. (1 giờ chuông)

Mười nhị vị đại tướng mạo này, từng vị đều sở hữu bảy ngàn quyến nằm trong Dược Xoa đồng đựng giờ bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, thời điểm ngày hôm nay, Cửa Hàng chúng tôi nhờ oai vệ lực của Phật, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không thể hãi quánh những đàng mãnh thú nữa. Chúng tôi đồng một lòng quy nó Phật, Pháp, Tăng, thề nguyền tiếp tục gánh vác cho tới bọn chúng thơ mộng, thao tác nghĩa lợi mang tới sự nhiêu ích an vui mừng. Trong thôn, bản, trở thành, nước, hoặc vô rừng cây đìu hiu, nếu như sở hữu kinh này lưu tía cho tới, hoặc sở hữu người lâu trì thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và kính cẩn cúng nhường nhịn Ngài, Cửa Hàng chúng tôi nằm trong quyến nằm trong đồng hộ vệ người ấy bay ngoài toàn bộ ách nàn và khiến cho chúng ta cần thiết việc chi cũng khá được vừa lòng. Nếu sở hữu ai bị bịnh thiến đau đớn ách, ham muốn cầu cho tới ngoài, nên gọi tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự động Cửa Hàng chúng tôi, Khi đang được như lòng ngóng cầu thì mới có thể phanh nó rời khỏi.”

Xem thêm: game caro

Lúc ấy, Đức Thích Ca ca ngợi những vị Dược Xoa đại tướng mạo rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại tướng mạo Dược Xoa, những ngươi ham muốn báo đáp công hạnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên vạc nguyện thực hiện những việc quyền lợi an vui mừng cho tới toàn bộ bọn chúng thơ mộng như thế.”

Đồng thời, A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi thương hiệu là gì? Và bọn chúng thôi cần phụng trì như vậy nào?”  (1 giờ chuông)

Phật bảo A Nan: “Pháp môn này gọi là Bổn Nguyện và Công Hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là Kiết Nguyện Thần Chú của chục nhị Thần Tướng, và cũng gọi là Con Đường Dứt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Nên quả thật vậy nhưng mà lâu trì.”

Khi Phật rằng tiếng ấy rồi, những mặt hàng Đại Bồ Tát, Thinh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẫn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Dà, Người với mọi loại quỷ thần, toàn bộ đại bọn chúng đều rất là vui mừng mừng và đồng tin cẩn lưu giữ vâng thực hiện.  (1 giờ chuông). 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già nua trừng trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly chưng lặt bà hắc rời khỏi xà fake. Đát ân xá yết nhiều gia a rời khỏi ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt ân xá. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa tinh khiết lòng trần vạc tâm trở thành kính

Đối trước Phật đài, cầu nài giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm thoả mãn Dược Sư Phật.

DƯỢC SƯ TÁN

Hải hội Dược Sư, sáng sủa rực thần quang đãng, tám vị Bồ-tát giáng cát tường như ý, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang đãng, ban phúc lâu an khang thịnh vượng.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa

Giúp Phật tuyên dương

Chỉ ngũ sắc kết trở thành tên

Cầu nguyện được chu viên

Rửa tinh khiết oan khiên

Phúc lâu khang vẹn tuyền:

Mười nhị nguyện lớn

Giáo công ty Đông Phương

Bốn chín đèn soi sáng sủa đàn tràng

Bảy bảy đức chơn thường

Lễ bái nghiền dương

Hết tai nạn ngoài ý muốn được lâu ngôi trường.

Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm nám Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai ko, phỏng nhứt thiết đau đớn ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng mạo, bất sinh bạt tử, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất rời.

Thị cố ko trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ái ý, vô sắc thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô đau đớn, luyện, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đỏa nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, tâm vô quỷ quái quan ngại, vô quỷ quái quan ngại cố, vô hữu xịn tía, viễn ly điên hòn đảo mơ tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam tình nhân đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết đau đớn, sống động bất hư đốn.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, tình nhân đề tát bà ha.

Thần Chú Vãng Sanh:

Nam-mô a di nhiều bà dạ

Đa ân xá dà nhiều dạ

Đa địa dạ ân xá.

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều vớ đam bà tỳ

A di rị nhiều tì ca lan đế

A di rị nhiều, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ nhiều ca lệ tớ bà ha.

A-Di-Đà Phật thân ái kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén bát nguyện phỏng chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Niệm nhiều không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật thân ái sắc vàng,

Tướng chất lượng tốt bùng cháy rực rỡ hào quang đãng sáng sủa ngời,

Mày Trắng lan, Tu Di uyển gửi,

Mắt vô ngần, tứ biển lớn lung linh,

Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện nay ở vô,

Bốn mươi tám phỏng nguyện bọn chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên giải bay,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây trái đất mạnh khỏe.

Con ni nài vạc nguyện vãng sinh,

Cúi nài Đức Từ Bi nhiếp lâu.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm từng câu sau đây 3 đợt, 1 giờ chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Vồ tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM DƯỢC SƯ

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,

Nguyện cho tới bách tính xài trừ nàn tai.

Lại cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu giúp đau đớn mỗi ngày bọn chúng sinh.

Cõi đời tật bịnh tử sinh,

Mỗi ngày nguy nan đấu tranh giành đầy đủ điều.

Sáng rời khỏi kể từ sớm cho tới chiều,

Biết bao tai nạn ngoài ý muốn thật nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng bùi nhùi phú quí công danh sự nghiệp tạo nên trở thành.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu nài cứu giúp đau đớn ban lành lặn quần chúng. #.

Chúng con cái lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu giúp phỏng kể từ tâm biển lớn trần.

Tay ráng dương liễu thân mật,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sống chết mơ hồ nước,

Phù du cõi tạm thời cơ vật lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn ngoài ý muốn thật nhiều,

Cầu Ngài cứu giúp đau đớn mơi chiều hóa thân ái.

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp nằm trong pháp giới trọn vẹn phần an vui mừng.

Cha sinh con cái thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ thánh thiện phỏng khiến cho xui trị khỏi.

Nhà căn nhà an nhàn tịnh thanh,

Bốn mùa tám huyết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình trái đất vương quốc mạnh khỏe.

Tránh điều ngược báo sát sinh,

Tìm đàng Đạo đức thân phụ lành lặn Thích Ca.

Tụng kinh niệm Phật Di Đà,

Cầu cho tới bách tính toàn gia mạnh khỏe.

Hiện chi phí phước ngược viên trở thành,

Khắp cả phái nam phái nữ tâm sinh thánh thiện.

Mỗi người tật bịnh xài trừ,

Noi theo gót chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con cái lễ bái chí trở thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi.

Cõi đời đau đớn óc lắm thôi,

Quyết lòng theo gót Phật về ngôi sen vàng...!

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu môn đồ Tây Phang mau về.

HỒI HƯỚNG

Phúng Kinh công đức thù địch thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện xài tam chướng trừ phiền óc.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng vớ xài trừ.

Thế thế thông thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sinh Tây-phương Tịnh phỏng trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai con kiến Phật ngộ Vô sinh.

Bất thối Bồ-tát vi các bạn lữ

Nguyện dĩ demo công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai nằm trong trở thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại minh chứng.  (1 giờ chuông)

Hôm ni, bọn chúng con cái một dạ chí trở thành,trì tụng Dược Sư Kinh, Chú, niệm Phật công đức,nguyện cầu cho tới Phật tửTên:………………………Pháp danh:…………………..đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng tan biến,tật bịnh bình an, thân ái tâm thông thường lạc,mái ấm gia đình thịnh đạt, hưởng trọn cảnh nhàn nhã,thiên thượng nhân gian dối, đều trọn vẹn trở thành Phật ngược.  (1 giờ chuông)

(Đồng niệm)Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY

Con nương theo gót Phật, cầu cho tới bọn chúng sanhTin có thể Đạo cả, vạc lòng vô thượng.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Xem thêm: cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm

Con nương theo gót Pháp, cầu cho tới bọn chúng sanhThấu rõ ràng kinh tạng, trí huệ như biển lớn.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Con nương theo gót Tăng, cầu cho tới bọn chúng sanhKính tín hòa phù hợp, toàn bộ ko quan ngại.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy). 

Kinh Dược Sư: Ý nghĩa, quyền lợi và cơ hội tụng bên trên nhà