1. Fill in each gap with says, said or told.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 10 bright

(Điền vào mỗi khu vực trống cùng với “says”, “said” hoặc “told”.)1. He __________ me that Dad was watching TV.2. Bill __________ khổng lồ us the new ứng dụng was useful.3. Mum __________ that my brother can get a camera.4. You __________ me you weren’t going to buy a camera!5. She __________ us that she didn’t like using social media.Phương pháp giải:says/said (+ that) + clausesaid to/told + object (+ that) + clauseLời giải chi tiết:1.Hetoldme that Dad was watching TV.(Anh ấy nói với tôi rằng bố đang xem TV.)Giải thích:có “me” là object -> điền “told”.2.Billsaidto us the new app was useful.(Bill nói với cửa hàng chúng tôi rằng vận dụng mới rất hữu ích.)Giải thích:có từ “to” ở sau khu vực trống, bao gồm “was” thì thừa khứ 1-1 -> điền “said”.3.Mumsaysthat my brother can get a camera.(Mẹ nói rằng anh trai tôi hoàn toàn có thể có được một chiếc máy ảnh.)Giải thích:có từ “that” làm việc sau nơi trống, có “can” thì lúc này đơn -> điền “says”.4.Youtoldme you weren’t going khổng lồ buy a camera!(Bạn đã nói với tôi rằng các bạn sẽ không tải máy ảnh!)Giải thích:có “me” là object -> điền “told”.5.Shetoldus that she didn’t like using social media.(Cô ấy nói với shop chúng tôi rằng cô ấy không thích sử dụng mạng buôn bản hội.)Giải thích:có “us” là object -> điền “told”.
2. Choose the correct option.(Chọn cách thực hiện đúng.)1. “I will buy a camera tomorrow,” Jane says.a Jane says she will buy a camera tomorrow.b Jane says she would buy a camera the following day.2. “Tony is fixing my máy tính now,” Lina said to lớn Paul.a Lina said lớn Paul that Tony was fixing his máy tính xách tay now.b Lina said lớn Paul that Tony was fixing her máy vi tính then.3. “I can’t tải về the files,” Sue said lớn Kate.a Sue told Kate she couldn’t download the files.b Sue said to lớn Kate she can’t download the files.4. “They work as computer programmers,” Max said khổng lồ me.a Max told me they worked as computer programmers.b Max said khổng lồ me they work as computer programmers.Phương pháp giải:Các cách đổi từ bỏ câu trực tiếp lịch sự câu tường thuật:B1: chọn động trường đoản cú tường thuật (said, told…)B2: Lùi thì
B3: Đổi ngôi nói
B4: Đổi chi tiết (các từ chỉ xứ sở và thời gian)Lời giải bỏ ra tiết:

1. A

2. B

3. A

4. A

1.“I will buy a camera tomorrow,” Jane says.-> Jane says she will buy a camera tomorrow.(Jane bảo rằng cô ấy sẽ cài đặt một cái máy hình ảnh vào ngày mai.)Giải thích:“says” là rượu cồn từ thì bây giờ đơn -> không lùi thì, ko đổi chi tiết, đổi ngôi “I” -> “she”.2.“Tony is fixing my máy tính xách tay now,” Lina said to lớn Paul.-> Lina said lớn Paul that Tony was fixing her laptop then.(Lina nói với Paul rằng thời gian đó Tony đang sửa máy tính xách tay của cô ấy.)Giải thích:“said” là động từ thì thừa khứ đối kháng -> lùi thì “is” -> “was”, đổi ngôi “my” -> “her”, đổi cụ thể “now” -> “then”.3.“I can’t tải về the files,” Sue said lớn Kate.-> Sue told Kate she couldn’t download the files.(Sue nói với Kate rằng cô ấy không thể thiết lập tệp xuống.)Giải thích:“said khổng lồ (told)” là hễ từ thì vượt khứ solo -> lùi thì “can’t” -> “couldn’t”, thay đổi ngôi “I” -> “she”.4.“They work as computer programmers,” Max said to me.-> Max told me they worked as computer programmers.(Max nói với tôi rằng họ đã thao tác làm việc như một thiết kế viên trang bị tính.)Giải thích:“said to (told)” là cồn từ thì vượt khứ 1-1 -> lùi thì “work” -> “worked”.
3. Rewrite the sentences in reported speech.(Viết lại những câu thành câu tường thuật.)1. “I will upload the files next Monday,” Steve has told me.Steve _________________________________________________ .2. “I’m going lớn present the new tiện ích tomorrow,” Mr Jones said.Mr Jones _________________________________________________ .3. “You can use it for free,” David said to lớn Jane.David _________________________________________________ .4. “Lucy is working on her máy tính now,” Sheila said.Sheila _________________________________________________ .5. “Our company has a 3d printer,” Jane said.Jane _________________________________________________ .6. “Helen is going to get a new computer next week,” Bob said to lớn John.Bob _________________________________________________ .Phương pháp giải:Các cách đổi tự câu trực tiếp sang trọng câu tường thuật:B1: chọn động từ tường thuật (said, told…)B2: Lùi thì
B3: Đổi ngôi nói
B4: Đổi chi tiết (các từ bỏ chỉ xứ sở và thời gian)Lời giải đưa ra tiết:1.“I will upload the files next Monday,” Steve has told me.->Stevehas told me (that) he will upload the files next Monday.(Steve đang nói với tôi (rằng) anh ấy đã tải những tệp lên vào máy hai tới.)Giải thích:“has told” là rượu cồn từ thì hiện tại xong xuôi -> ko lùi thì, không đổi bỏ ra tiết, thay đổi ngôi “I” -> “he”.2.“I’m going lớn present the new ứng dụng tomorrow,” Mr Jones said.->Mr Jonessaid (that) he was going lớn present the new tiện ích the following day.(Ông Jones nói (rằng) ông ấy sẽ giới thiệu ứng dụng mới vào ngày hôm sau.)Giải thích:“said” là rượu cồn từ thì vượt khứ đối chọi -> lùi thì “ ’m” -> “was”, thay đổi ngôi “I” -> “he”, đổi cụ thể “tomorrow” -> “the following day”.3.“You can use it for free,” David said to Jane.->Davidsaid to lớn Jane/told Jane (that) she could use it for free.(David nói cùng với Jane (rằng) cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng nó miễn phí.)Giải thích:“said to” là hễ từ thì thừa khứ đối chọi -> lùi thì “can” -> “could”, thay đổi ngôi “you” -> “she”.4.“Lucy is working on her máy tính now,” Sheila said.->Sheilasaid (that) Lucy was working on her máy tính xách tay then.(Sheila nói (rằng) Lucy đang làm việc trên laptop của cô ấy cơ hội này.)Giải thích:“said” là cồn từ thì vượt khứ đối kháng -> lùi thì “is” -> “was”, đổi chi tiết “now” -> “then”.5.“Our company has a 3 chiều printer,” Jane said.->Janesaid (that) their company had a 3d printer.(Jane nói (rằng) doanh nghiệp của họ có một vật dụng in 3D.)Giải thích:“said” là hễ từ thì vượt khứ solo -> lùi thì “has” -> “had”, thay đổi ngôi “our” -> “their”.6.“Helen is going khổng lồ get a new computer next week,” Bob said to lớn John.->Bobsaid to John (that) Helen was going to get a new computer the following week.(Bob nói với John (rằng) Helen sẽ sở hữu được một chiếc laptop mới vào tuần sau.)Giải thích:“said to” là hễ từ thì quá khứ đơn -> lùi thì “is” -> “was”, đổi chi tiết “next week” -> “the following week”.
4. Rewrite the sentences in reported questions.(Viết lại các câu thành thắc mắc tường thuật.)1. “What are you doing in the computer lab?” she asked me.-> She __________________________________________________________ .2. “Do you use an antivirus programme?” Kate will ask Tom.-> Kate _________________________________________________________ .3. “Can I borrow your charger?” Anna asked.-> Anna ________________________________________________________ .4. “When will they bring the new printer?” he asks me.-> He __________________________________________________________ .5. “Are you going to lớn watch a film online tonight?” Ian asked Laura.-> Ian _________________________________________________________ .Phương pháp giải:Lời giải chi tiết:1.“What are you doing in the computer lab?” she asked me.->Sheasked me what I was doing in the computer lab.(Cô ấy hỏi tôi rằng tôi đang làm gì trong phòng đồ vật tính.)Giải thích:câu hỏi dạng -Wh -> duy trì từ nhằm hỏi “what”, lùi thì “are” -> “was”, đổi ngôi “you” -> “I”.2.“Do you use an antivirus programme?” Kate will ask Tom.->Katewill ask Tom if/whether he uses an antivirus programme.(Kate sẽ hỏi Tom liệu anh ấy có áp dụng chương trình phòng vi-rút hay không.)Giải thích:câu hỏi dạng Yes/No -> dùng if/whether nhằm tường thuật, “will” là thì sau này -> không lùi thì, đổi ngôi “you” -> “he”, động từ “use” -> “uses” bởi chủ ngữ là “he”.3.“Can I borrow your charger?” Anna asked.->Annaasked if/whether she could borrow my charger.(Anna hỏi liệu cô ấy có thể mượn cỗ sạc của mình không.)Giải thích:câu hỏi dạng Yes/No -> sử dụng if/whether nhằm tường thuật, “asked” là thì quá khứ 1-1 -> lùi thì “can”-> “could”, thay đổi ngôi “I” -> “she”, “your” -> “my”.4.“When will they bring the new printer?” he asks me.->Heasks me when they will bring the new printer.(Anh ấy hỏi tôi khi nào họ sẽ với máy in mới đến.)Giải thích:câu hỏi dạng -Wh -> giữ lại từ để hỏi “what”, bao gồm “asks” thì hiện tại đơn -> ko lùi thì.5.“Are you going to watch a film online tonight?” Ian asked Laura.->Ianasked Laura if/whether I was going khổng lồ watch a film online that night.(Ian hỏi Laura liệu tôi gồm định xem phim trực con đường vào về tối hôm kia không.)Giải thích:câu hỏi dạng Yes/No -> dùng if/whether nhằm tường thuật, “asked” là thì vượt khứ đối kháng -> lùi thì “are”-> “was”, thay đổi ngôi “you” -> “I”, đổi chi tiết “tonight” -> “that night”.
5. Report the underlined sentences in the dialogue as in the example.(Tường thuật những câu được gạch chân trong đoạn đối thoại như trong ví dụ.)Mary: Hey, Tina! What are you looking at?
Tina: Oh, I’m trying to lớn decide between a máy tính xách tay and a tablet.Mary: Well, if you buy a laptop, you’ll have khổng lồ carry it everywhere. They’re heavy.Tina: I think a tablet is a better idea. What vày you think of this one?
Mary: It’s too expensive. How much money have you got for your birthday?
Tina: Not that much. I think I won’t buy anything. Ex: Mary asked Tina what she was looking at.Phương pháp giải:Tạm dịch:Mary: Này, Tina! ai đang nhìn gì đó?Tina: Ồ, tớ đang cố gắng quyết định giữa máy vi tính và máy vi tính bảng.Mary: Chà, nếu bạn đặt hàng một chiếc máy tính xách tay xách tay, các bạn sẽ phải với nó đi khắp đều nơi. Chúng khá nặng.Tina: Tớ nghĩ laptop bảng là một trong những ý tưởng giỏi hơn. Các bạn nghĩ gì về loại này?Mary: Nó thừa đắt. Bạn đã có bao nhiêu tiền cho một ngày sinh nhật của mình?Tina: không nhiều đâu. Tớ cho rằng tớ sẽ không còn mua bất cứ thứ gì.Lời giải bỏ ra tiết:What are you looking at?-> Mary asked Tina what she was looking at.(Mary hỏi Tina cô ấy đang quan sát gì.)Giải thích:dùng đụng từ trần thuật “asked”, câu hỏi dạng -Wh thì giữ nguyên từ nhằm hỏi, lùi thì “are” -> “was”, đổi ngôi “you” -> “she”.I’m trying to lớn decide between a máy tính and a tablet.-> Tina said (that) she was trying lớn decide between a máy tính and a tablet.(Tina nói (rằng) cô ấy đang nỗ lực quyết định giữa laptop và máy tính bảng.)Giải thích:dùng đụng từ trần thuật “said”, lùi thì “ ’m” -> “was”, thay đổi ngôi “I” -> “she”.I think a tablet is a better idea. What vì you think of this one?-> Tina said (that) she thought a tablet was a better idea & asked what Mary thought of that one.(Tina nói (rằng) cô ấy suy nghĩ một chiếc laptop bảng là một trong ý tưởng xuất sắc hơn với hỏi Mary nghĩ gì về mẫu đó.)Giải thích:(1) cần sử dụng động từ tường thuật “said”, lùi thì “think” -> “thought”, “is” -> “was”, đổi ngôi “I” -> “she”.(2) dùng động tự tường thuật “asked”, câu hỏi dạng -Wh thì giữ nguyên từ nhằm hỏi, lùi thì “think” -> “thought”, “this” -> “that”.It’s too expensive.-> Mary said (that) it was too expensive.(Mary nói (rằng) nó quá đắt.)Giải thích:dùng đụng từ tường thuật “said”, lùi thì “ ’s” -> “was”.I think I won’t buy anything.-> Tina said (that she thought) she wouldn’t buy anything.(Tina nói (cô ấy nghĩ) cô ấy sẽ không còn mua bất cứ thứ gì.)Giải thích:dùng đụng từ trần thuật “said”, lùi thì “think” -> “thought”, “won’t” -> “wouldn’t”, thay đổi ngôi “I”-> “she”.
6. Work in groups of three. Two members act out a short dialogue. The third one keeps notes, then he/she reports the dialogue to another group.(Làm vấn đề theo nhóm ba người. Hai thành viên tiến hành một đoạn hội thoại ngắn. Người thứ ba giữ ghi chú, tiếp nối anh ấy / cô ấy tường thuật cuộc đối thoại cho một nhóm khác.)Phương pháp giải:tương tự bài bác 5Lời giải bỏ ra tiết:Sheila: Hey, Laura!What are you looking at?
Laura: Oh,I’m trying khổng lồ decide between a dictionary & an electronic dictionary.Sheila: Well, if you buy a dictionary, you’ll have lớn carry it everywhere . It’s heavy.Laura:I think an electronic dictionary is a better idea.What bởi vì you think of this one?
Sheila:It’s too expensive. How much money have you got for your birthday?
Laura: Not that much.I think I won’t buy anything.Tạm dịch:Sheila: Này, Laura! bạn đang nhìn gì đó?Laura: Ồ, tớ đang nỗ lực quyết định thân cuốn trường đoản cú điển cùng kim tự điển.Sheila: Chà, nếu bạn mua một cuốn từ điển, bạn sẽ phải có nó đi khắp những nơi. Nó siêu nặng.Laura: Tớ nghĩ kim từ bỏ điển là một ý tưởng giỏi hơn. Các bạn nghĩ gì về chiếc này?Sheila: Nó vượt đắt. Bạn đã có bao nhiêu tiền cho 1 ngày sinh nhật của mình?Laura: hiếm hoi đâu. Tớ cho rằng tớ sẽ không mua bất cứ thứ gì.What are you looking at?-> Sheila asked Laura what she was looking at.(Sheila hỏi Laura cô ấy đang quan sát gì.)Giải thích:dùng cồn từ tường thuật “asked”, câu hỏi dạng -Wh thì không thay đổi từ để hỏi, lùi thì “are” -> “was”, đổi ngôi “you” -> “she”.I’m trying khổng lồ decide between a dictionary and an electronic dictionary.-> Laura said (that) she was trying khổng lồ decide between a dictionary và an electronic dictionary.(Laura nói (rằng) cô ấy đang nỗ lực quyết định thân cuốn từ bỏ điển cùng kim từ bỏ điển.)Giải thích:dùng động từ tường thuật “said”, lùi thì “ ’m” -> “was”, đổi ngôi “I” -> “she”.I think an electronic dictionary is a better idea. What do you think of this one?-> Laura said (that) she thought an electronic dictionary was a better idea and asked what Sheila thought of that one.(Laura nói (rằng) cô ấy nghĩ một loại kim tự điển là 1 trong những ý tưởng tốt hơn và hỏi Sheila suy nghĩ gì về chiếc đó.)Giải thích:(1) dùng động từ tường thuật “said”, lùi thì “think” -> “thought”, “is” -> “was”, đổi ngôi “I” -> “she”.(2) sử dụng động trường đoản cú tường thuật “asked”, câu hỏi dạng -Wh thì giữ nguyên từ để hỏi, lùi thì “think” -> “thought”, “this” -> “that”.It’s too expensive.-> Sheila said (that) it was too expensive.(Sheila nói (rằng) nó vượt đắt.)Giải thích:dùng rượu cồn từ trần thuật “said”, lùi thì “ ’s” -> “was”.I think I won’t buy anything.-> Laura said (that she thought) she wouldn’t buy anything.(Laura nói (cô ấy nghĩ) cô ấy sẽ không mua bất cứ thứ gì.)Giải thích:dùng động từ trần thuật “said”, lùi thì “think” -> “thought”, “won’t” -> “wouldn’t”, thay đổi ngôi “I”-> “she”.
Fqa.vn
Bài tiếp theo sau
Bạn có câu hỏi cần được giải đáp?
*
*
h-<66.5px> right-1 object-cover">
*
h-<42px>">

Mời các em cùng theo dõi bài bác học bây giờ với title Giải SGK giờ Anh lớp 10 D | Bright

Lời giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 D sách Bright hay, ngắn gọn sẽ giúp đỡ học sinh thuận lợi trả lời thắc mắc Tiếng anh 10 D từ kia học xuất sắc môn giờ đồng hồ anh lớp 10.


Culture Corner

Reading

1 (trang 93 SGK tiếng Anh 10 Bright) Read the title and look at the picture. What bởi vì you think the text is about? Listen & read to find out. (Đọc tiêu đề và nhìn vào bức hình. Các bạn nghĩ văn bạn dạng về chiếc gì? Nghe và đọc để thừa nhận ra.)

*
 

Đáp án:

Education in Vietnam continues although faced difficulties due khổng lồ the Covid-19 pandemic.

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục ở vn vẫn liên tục mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

2 (trang 93 SGK tiếng Anh 10 Bright) Read the text again & complete the sentences. (Đọc lại văn bản và xong các câu.)

1. MOET took immediate kích hoạt to ___________________________________.

2. Teachers throughout the country got ________________________________ and developed ___________________________________________________.

3. Students could use ______________________________________________ for their e-learning.

4. Students without internet access could learn via _______________________.

5. The school year ended ___________________________________________.

Đáp án:

1. MOET took immediate action to make sure that teaching & learning went on without interruption.

2. Teachers throughout the country got extra training and tư vấn to online teaching and learning và developed special lesson plans.

3. Students could use mạng internet applications for their e-learning.

4. Students without mạng internet access could learn via TV lessons.

5. The school year ended as planned.

Hướng dẫn dịch:

1. Cỗ GD & ĐT đã hành vi kịp thời để đảm bảo an toàn rằng bài toán dạy cùng học tiếp tục không bị gián đoạn

2. Gia sư trong toàn quốc được huấn luyện và giảng dạy thêm và cung ứng dạy và học trực đường và soạn giáo án quánh biệt.

3. Học tập sinh rất có thể sử dụng các ứng dụng Internet để học trực tuyến.

4. Học sinh không có Internet rất có thể học qua các bài học tập trên TV.

5. Năm học ngừng theo kế hoạch.

3 (trang 93 SGK giờ Anh 10 Bright) Divide the class into two groups. One group will think of the advantages of distance learning. The other group will think of the disadvantages of distance learning. Hold a debate in class on the issue. (Chia lớp thành nhị nhóm. Một đội sẽ suy nghĩ về những lợi thế của hiệ tượng đào tạo nên từ xa. Nhóm sót lại sẽ nghĩ cho những bất lợi của việc đào tạo và huấn luyện từ xa. Tổ chức một cuộc tranh biện trong lớp về vụ việc này.)

Đáp án:

Group A: A benefit of distance learning is that there is no need for students to lớn commute. They can study from home in a comfortable way with the use of a computer with an mạng internet connection.

Group B: That is true, but some students have trouble focusing on a screen for long periods of time. Plus, they can be easily distracted by social media and other sites.

Group A: Most online classes have teachers that oversee student performance & have real time interactions with students to lớn keep them focused. Furthermore, most online lessons are recorded, so students can access the learning material whenever it is convenient for them and đánh giá the lesson as many times as needed.

Hướng dẫn dịch:

Nhóm A: tác dụng của bài toán học tự xa là học viên không cần được đi lại. Các em hoàn toàn có thể học trong nhà một cách dễ chịu và thoải mái với câu hỏi sử dụng máy tính có liên kết Internet.

Nhóm B: Điều đó đúng, nhưng một số trong những học sinh chạm chán khó khăn khi tập trung vào screen trong thời hạn dài. Cấp dưỡng đó, họ có thể dễ dàng bị phân trọng điểm bởi mạng xã hội và những trang website khác.

Nhóm A: hầu hết các lớp học tập trực tuyến đều phải có giáo viên giám sát hoạt động vui chơi của học sinh và xúc tiến trong thời hạn thực với học sinh để giữ cho chúng tập trung. Hơn nữa, phần đông các bài học kinh nghiệm trực tuyến đều được ghi lại, bởi vậy sinh viên rất có thể truy cập tài liệu tiếp thu kiến thức bất cứ khi nào thuận tiện cho họ với xem lại bài học nhiều lần trường hợp cần.

CLIL (Science)

Reading

1 (trang 94 SGK giờ Anh 10 Bright) What does DNA stand for? Listen and read to lớn find out. (DNA viết tắt mang đến chữ gì? Nghe cùng đọc để tìm hiểu.)

DNA – The Blueprint of Life

DNA is one of the most important things in all living creatures. But what is it exactly? & why is it so important?

DNA, short for deoxyribonucleic acid, is the molecule that contains the genetic code of organisms.

Our DNA contains all the genetic details that make us what we are. Instructions for how our cells grow và work are all inside our DNA. So DNA is a kind of instruction book for how we look.

We have forty-six chromosomes in our bodies, twenty-three from each of our parents, which join together to lớn make pairs. The discovery of chromosomes has been one of the biggest và most important scientific discoveries in human history.

Scientists study DNA for lots of reasons. It can help them understand and treat diseases, genetically modify or improve food, identify people from hair or blood samples, và even create new life through technology lượt thích cloning (an identical copy of a plant or animal).

By understanding our DNA và the information inside it, we can understand a lot about ourselves and our health. For example, we can see if we might get certain health problems or illnesses, & we can change our lifestyles lớn avoid them.

The secrets inside DNA are the key to all life. The more we learn about them, the more we learn about ourselves và the world around us!

Đáp án:

DNA stands for deoxyribonucleic acid.

Hướng dẫn dịch:

DNA viết tắt đến axit deoxyribonucleic.

2 (trang 94 SGK giờ Anh 10 Bright) Read the article và decide if each of the statements (1–5) is T (true) or F (false). (Đọc đề bài và quyết định xem mỗi xác minh (1–5) là T (đúng) giỏi F (sai).)

1. DNA gives information on how our cells look. _____

2. We have 26 chromosomes from each parent. _____

3. Scientists can use DNA khổng lồ make sick people well. _____

4. They can use DNA lớn create human clones. _____

5. DNA treats certain illnesses. ____

Đáp án:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. DNA tin báo về phương pháp tế bào của bọn họ trông như vậy nào.

2. Chúng ta có 26 nhiễm nhan sắc thể trường đoản cú mỗi phụ thân mẹ.

3. Những nhà khoa học rất có thể sử dụng DNA nhằm làm cho người bệnh khỏe mạnh.

4. Họ có thể sử dụng DNA để tạo nên nhân bạn dạng của con người.

5. DNA điều trị một số trong những bệnh tốt nhất định.

3 (trang 94 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Read the article again & answer the questions. (Đọc lại bài và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is DNA?

2. Why do scientists study DNA?

3. How does our DNA information help us?

Đáp án:

1. DNA is the molecule that contains the genetic code of organisms.

2. Scientists study DNA for lots of reasons. It can help them understand và treat diseases, genetically modify or improve food, identify people from hair or blood samples and even create new life through technology lượt thích cloning.

3. Our DNA can help us understand a lot about ourselves và our health. For example, we can see if we might get certain health problems or illnesses, và we can change our lifestyles to avoid them.

Hướng dẫn dịch:

1. DNA là phân tử chứa mã di truyền của sinh vật.

2. Các nhà khoa học nghiên cứu và phân tích DNA vì rất nhiều lý do. Nó rất có thể giúp họ hiểu và điều trị bệnh, thay đổi gen hoặc cách tân thực phẩm, xác minh con bạn từ mẫu mã tóc hoặc máu, và thậm chí tạo ra cuộc sống thường ngày mới thông qua technology như nhân bản.

3. DNA có thể giúp chúng ta hiểu rất nhiều về bạn dạng thân và sức khỏe của mình. Ví dụ, chúng ta có thể xem liệu bạn có thể mắc một số trong những vấn đề sức khỏe hoặc bệnh tật hay là không và chúng ta cũng có thể thay đổi lối sống của mình để né chúng.

Project

4 (trang 94 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc phía dưới.)

1. How vì chưng you think DNA is a blueprint for life?

2. Who do we get our hair và eye colour from?

Đáp án:

1. DNA contains all the genetic details that make us what we are. It contains instructions for how our cells grow and work. So DNA is a kind of instruction book for how we look.

2. We get our hair & eye colour from the genetic information of our parents.

Hướng dẫn dịch:

1. DNA chứa tất cả các cụ thể di truyền tạo cho con bạn của chúng ta. Nó chứa các hướng dẫn về phong thái các tế bào của họ phát triển với hoạt động. Vị vậy, DNA là một loại sách giải đáp về việc bọn họ trông như nào.

2. Họ có làm nên màu tóc và màu đôi mắt từ thông tin di truyền của phụ vương mẹ.

Progress check (Units 7-8)

Vocabulary

1 (trang 95 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Choose the correct option. (Chọn phương pháp đúng.)

1. Who communicated/invented/used/discovered the aeroplane?

2. You need khổng lồ use/store/scan/save all the files for viruses before you download them.

3. Jeff installed/signed in/watched/put the software on all the office computers.

4. The internet allows us khổng lồ access/travel/communicate/put information quickly.

5. These apps use augmented education/reality/cloud/distance to help teachers with their lessons.

6. Distance learning lets students study/visit/educate/surf from anywhere in the world.

7. Jane wants to take an online experiment/course/language/assignment to study art.

8. Hugo often installs/watches/uses/downloads social truyền thông to chat with his friends or post photos.

9. A(n) educational/native/cloud/distance library stores information for you to access online.

10. Make sure you store/install/sign in/scan your files on an external hard disk.

11. Televisions/Telephones/Stethoscopes/3D-printers help find problems with our heart.

12. Digital/Social/Self-driving/Online assistants control smart home devices.

Đáp án:

1. Invented

2. Scan

3. Installed

4. Access

5. Reality

6. Study

7. Course

8. Uses

9. Cloud

10. Store

11. Stethoscopes

Digital

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là người phát minh sáng tạo ra trang bị bay?

2. Bạn cần quét vi-rút toàn bộ các tệp trước khi tải xuống.

3. Jeff đã thiết đặt phần mượt trên tất cả các máy tính ở văn phòng.

4. Internet mang đến phép họ truy cập thông tin một giải pháp nhanh chóng.

5. Những ứng dụng này áp dụng thực tế tăng tốc để giúp giáo viên soạn bài.

6. Giáo dục đào tạo từ xa được cho phép học sinh tiếp thu kiến thức từ đầy đủ nơi trên chũm giới.

7. Jane mong muốn tham gia một khóa huấn luyện trực đường để nghiên cứu nghệ thuật.

8. Hugo thường sử dụng social để chuyện trò với bạn bè hoặc đăng ảnh.

9. Thư viện đám mây lưu giữ trữ thông tin để bạn truy vấn trực tuyến.

10. Đảm nói rằng bạn lưu giữ trữ các tệp của chính mình trên ổ đĩa cứng ngoài.

11. Ống nghe giúp tìm ra những vấn đề về trái tim của chúng ta.

12. Trợ lý chuyên môn số tinh chỉnh và điều khiển các thiết bị nhà thông minh.

2 (trang 95 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Fill in each gap with keep on, back up, keep up with or back off. (Điền vào mỗi nơi trống với keep on, back up, keep up with hoặc back off.)

1. ____________________________ ! Don’t go in there!

2. Please, ____________________________ the files on an external hard disk.

3. He wants to lớn ____________________________ working on the project.

4. He does his best to ____________________________ his classmates.

Đáp án:

1. Back off!

2. Back up

3. Keep on

4. Keep up with

Hướng dẫn dịch:

1. Lùi lại! Đừng vào đó!

2. Vui mừng sao lưu các tệp trong ổ đĩa cứng ngoài.

3. Anh ấy ao ước tiếp tục thao tác làm việc trong dự án.

4. Anh ấy cố gắng hết sức nhằm theo kịp chúng ta cùng lớp.

Grammar

3 (trang 95 SGK tiếng Anh 10 Bright) Put the verbs in brackets into the correct passive form. (Đặt những động từ trong ngoặc ở dạng tiêu cực đúng.)

1. Penicillin _____________________________ (invent) by Alexander Fleming in 1928.

2. This office _____________________________ (protect) by a high tech security system.

3. An antivirus software _____________________________ (install) on all the computers at the moment.

4. Healthy recipes ____________________________ (cook) by chefs at the conference next week.

5. Sweets _____________________________ (must/avoid) if you are on a diet.

6. The đoạn phim ___________________________ (not/upload) yet.

Đáp án:

1. Was invented

2. Is protected

3. Is being installed

4. Will be cooked

5. Must be avoided

6. Has not been uploaded

Hướng dẫn dịch:

1. Penicillin được phát minh bởi Alexander Fleming vào năm 1928.

2. Văn phòng này được đảm bảo an toàn bởi hệ thống bình an công nghệ cao.)

3. 1 phần mềm phòng vi-rút đang được cài bỏ trên tất cả các máy tính tại thời gian này.

4. Những công thức nấu ăn an lành sẽ được những đầu bếp nấu tại họp báo hội nghị vào tuần tới.

5. Đồ ngọt cần bị tránh nếu khách hàng đang ăn uống kiêng.

6. Video vẫn chưa được tải lên.

4 (trang 95 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Turn the following sentences into reported speech. (Chuyển những câu sau thành câu loại gián tiếp.)

1. “Can you pass me the camera?” dad said to lớn me.

__________________________________________________________

2. “When is the ICT seminar?” Kevin said to lớn James.

__________________________________________________________

3. “Ann works at the Science Museum,” Mark says.

__________________________________________________________

4. “I’m editing the video now,” Helen said to Paul.

__________________________________________________________

5. “I always turn off the computer when I don’t use it,” Mark said to me.

__________________________________________________________

6. “I will go to the science exhibition with Mark next Saturday,” Becky said.

__________________________________________________________

Đáp án:

1. Dad asked me if/whether I could pass him the camera.

2. Kevin asked James when the ICT seminar was.

3. Mark says (that) Ann works at the Science museum.

4. Helen told Paul (that) she was editing the video clip then.

5. Mark told me (that) he always turned off the computer when he didn’t use it.

6. Becky said (that) she would go lớn the science exhibition with Mark the following Saturday.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố hỏi tôi liệu tôi có thể đưa ông ấy chiếc máy ảnh.

2. Kevin hỏi James khi hội thảo chiến lược về technology thông tin – Truyền thông.

3. Mark nói (rằng) Ann làm việc tại kho lưu trữ bảo tàng khoa học.

4. Helen nói cùng với Paul (rằng) lúc đó cô ấy đang chỉnh sửa video.

5. Mark nói với tôi (rằng) anh ấy luôn luôn tắt laptop khi không sử dụng.

6. Becky nói (rằng) cô ấy sẽ đến buổi triển lãm khoa học với Mark vào thiết bị bảy tuần sau.

Everyday English

5 (trang 96 SGK giờ Anh 10 Bright) Put the dialogue in the correct order. (Đặt cuộc hội thoại vào đúng đồ vật tự.)

□ I suppose you are right. Still, it helps people connect with others from all over the world.

□ Social truyền thông media is a great invention. It helps students vì chưng better at school.

□ That’s true, but students who use social media a lot tend to have lower grades.

□ I agree that it makes communication easier but it causes people lớn spend less time talking face-to-face.

Đáp án:

3-1-2-4

Hướng dẫn dịch:

A: Phương tiện media xã hội là một phát minh tuyệt vời. Nó giúp học viên học giỏi hơn sinh hoạt trường.

B: Đúng vậy, nhưng đa số sinh viên sử dụng mạng xã hội nhiều có xu hướng bị điểm rẻ hơn.

A: Tôi cho rằng bạn đúng. Tuy nhiên, nó giúp số đông người kết nối với nhau trường đoản cú khắp vị trí trên nắm giới.

B: Tôi chấp nhận rằng nó giúp bài toán giao tiếp dễ dàng hơn dẫu vậy nó khiến mọi tín đồ dành ít thời gian hơn để thì thầm trực tiếp.

Reading

6 (trang 96 SGK giờ đồng hồ Anh 10 Bright) Read the text và decide if each of the statements (1–5) is T (true) or F (false). (Đọc văn bản và đưa ra quyết định xem mỗi xác định (1-5) là T (đúng) giỏi F (sai).)

*
 

1. Hawking studied physics. ____

2. His findings appeared in newspapers. ____

3. He was Lucasian Professor of Physics. ____

4. Hawking was born disabled. ____

5. He achieved his goals despite his illness. ____

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Hawking nghiên cứu vật lý.

2. đa số phát hiện tại của ông ấy đã xuất hiện thêm trên báo.

3. Ông là Giáo sư trang bị lý Lucasian.

4. Hawking bị khuyết tật bẩm sinh.

5. Ông ấy đã chiếm hữu được mục tiêu của mình bỏ mặc bệnh tật.

Listening

7 (trang 96 SGk giờ Anh 10 Bright) Listen và fill in the missing information. (Nghe với điền thông tin còn thiếu.)

YOUNG INVENTORS’ COMPETITION

Entry details: Children aged 7–14 may enter. The 0) design must be original.

Rules: Teachers or parents can give guidance. Inventions must 1) ___________ a practical function & solve a problem. Inventions must make 2) ___________ easier.

Application: Send in the following:

A clear 3) ___________ of the invention

A signed form, a photograph and a log book

Awards: Two categories:

Two prizes of £1,000 – age group 7–11

One prize of 4) ___________ – age group 12–14

Entry submission deadline: 5) ___________ next year.

Every student will get a certificate và a trang chủ inventors’ book.

Audio 3.26

Nội dung bài nghe:

The Young Inventor of the year competition is now taking entries. Are you good at making things? Enter this competition! It is xuất hiện to any child between the ages of 7 và 14. The kiến thiết must be original. There are a few rules lớn keep in mind when creating your invention. You can ask for some help from teachers or parents, but the invention must perform a practical function và solve a problem. The aim of your invention must be khổng lồ make life easier. Remember khổng lồ make a clear diagram of the invention. You will need khổng lồ send this in with your signed form, a photograph và a log book describing each stage of your invention. There are two categories, according lớn age. For the first category, the age group 7-11, there are two prizes of £1,000 and in the second category, for ages 12-14, there is one prize of £1,500. The closing date for competition entries is March 15th next year. Every student who enters this competition receives a personalised certificate of technical awareness & a trang chủ inventors’ book. Start designing today!!!

Hướng dẫn dịch:

Cuộc thi Nhà trí tuệ sáng tạo trẻ của năm hiện giờ đang nhận các tác phẩm dự thi. Chúng ta có tốt làm nhiều thứ không? Tham gia cuộc thi này! Cuộc thi mở cửa cho bất kỳ trẻ em từ 7 đến 14 tuổi. Thiết kế phải là nguyên bản. Có một trong những quy tắc đề xuất ghi lưu giữ khi tạo thành sáng chế. Chúng ta có thể yêu cầu một vài trợ giúp từ cô giáo hoặc cha mẹ, nhưng sáng chế phải thực hiện một tính năng thực tế và giải quyết một vấn đề. Mục đích phát minh của công ty phải là làm cho cuộc sống đời thường dễ dàng hơn. Hãy nhớ vẽ một sơ đồ cụ thể về phát minh. Bạn sẽ cần gửi tin tức này cùng với biểu mẫu có chữ ký kết của mình, một bức hình ảnh và một cuốn sổ ghi chép thể hiện từng giai đoạn phát minh sáng tạo của bạn. Gồm hai loại, theo độ tuổi. Đối với hạng mục đầu tiên, team tuổi 7-11, gồm hai giải thưởng 1.000 bảng Anh với ở khuôn khổ thứ hai, giành riêng cho lứa tuổi 12-14, bao gồm một phần thưởng 1.500 bảng Anh. Ngày xong cuộc thi là ngày 15 mon 3 năm sau. Mỗi học sinh tham gia hội thi này sẽ nhận được triệu chứng chỉ cá nhân về thừa nhận thức kỹ thuật và sách trong phòng phát minh. Bước đầu thiết kế ngay hôm nay nào !!!

Đáp án:

1. Perform

2. Life

3. Diagram

4. £1,500

5. 15th March

Hướng dẫn dịch:

CUỘC THI CỦA CÁC NHÀ SÁNG CHẾ TRẺ

Thông tin dìm đơn: trẻ em từ 7–14 tuổi hoàn toàn có thể tham gia. Kiến thiết phải là bạn dạng gốc.

Quy tắc: gia sư hoặc phụ huynh rất có thể hướng dẫn. Các sáng tạo phải tiến hành một công dụng thực tế và giải quyết một vấn đề. Các phát minh phải làm cho cuộc sống đời thường dễ dàng hơn.

Đơn ứng tuyển: Gửi tin tức sau:

Sơ đồ sáng tạo rõ ràng

Một biểu mẫu bao gồm chữ ký, một bức ảnh và một cuốn sổ ghi chép

Giải thưởng: nhì hạng mục:

Hai phần thưởng trị giá bán 1.000 bảng Anh – team tuổi tự 7–11

Một giải thưởng trị giá 1.500 bảng Anh – đội tuổi 12–14

Hạn nộp bài xích dự thi: 15 tháng 3 năm sau.

Mỗi học viên sẽ nhận thấy một chứng chỉ và một cuốn sách ở trong phòng phát minh.

Writing

8 (trang 96 SGK tiếng Anh 10 Bright) Write a paragraph (about 120–150 words) expressing your opinion on the topic: (Viết một đoạn văn (khoảng 120–150 từ) bày tỏ quan điểm của anh / chị về công ty đề)

How can online courses help students?

Đáp án:

How can online courses help students?

I believe that online courses have become more popular nowadays và they bring a number of advantages to students. Firstly, online courses offer students a more flexible timetable. They can choose their own timetable & study wherever & whenever they want. As a result, students who work can plan their studies round their working time. Secondly, online courses usually offer a less expensive alternative compared to courses in school. As online courses have no classrooms or coursebooks, they are less expensive lớn run & more affordable for students. In conclusion, online courses are not only a great way for those with a busy life to learn, but they also offer a cheaper option than traditional courses. They seem to be the future of learning.

Hướng dẫn dịch:

Các khóa học trực tuyến có thể giúp gì cho học sinh?

Tôi tin rằng các khóa học tập trực tuyến thời buổi này đã trở nên phổ cập hơn và chúng mang về một số điểm mạnh cho học tập sinh. Máy nhất, các khóa học tập trực tuyến cung ứng cho học viên một thời hạn biểu linh động hơn. Những em hoàn toàn có thể tự chọn thời gian biểu và học ở bất cứ đâu và bất cứ bao giờ mình muốn. Vì chưng đó, những học viên đã đi làm rất có thể lập kế hoạch học tập vào thời gian thao tác làm việc của họ. Thứ hai, những khóa học tập trực con đường thường hỗ trợ một chiến thuật thay thế ít tốn nhát hơn so với những khóa học tập trong trường. Vì những khóa học trực tuyến không có lớp học tập hoặc sách giáo trình, bọn chúng ít tốn yếu hơn để triển khai và túi tiền phải chăng hơn cho học sinh. Bắt lại, những khóa học tập trực tuyến không chỉ là là một phương pháp tuyệt vời cho những người có cuộc sống bận bịu để học mà còn mang lại một chọn lọc rẻ rộng so với những khóa học tập truyền thống. Chúng dường như là tương lai của vấn đề học.

Xem thêm: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của, một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng

Trên phía trên là cục bộ nội dung về bài học Giải SGK tiếng Anh lớp 10 D | Bright . Mong muốn sẽ là tài liệu có ích giúp những em xong tốt bài tập của mình.