comple

complēre, compleō, complēvī, complētum (e-Konjugation)

Comple: Imp. Sg.

Bạn đang xem: comple

🇬🇧 comply 🇪🇸 cumplir (Ggs. incumplir) 🇮🇹 compiere; compire 🇵🇹 cumprir: erledigen; erfüllen❗

  1. anfüllen, füllen, ausfüllen, erfüllen, ergänzen

    Xem thêm: trà táo xanh

    Xem thêm: sóng lơi ngang vai

  2. vollzählig machen, beenden, vollenden, auffüllen

  3. besetzen

  4. aufbrauchen, verbrauchen (KL)