Nối tiếp chuyên đề Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 10, Vn
Doc.com xin phép được gửi đến bạn tư liệu Tiếng Anh chăm đề Mệnh đề quan hệ giới tính dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ

tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh về Relative Clause gồm toàn cục lý thuyết và bài bác tập về mệnh đề tình dục lớp 10 gồm đáp án giúp các em ôn tập hiệu quả.


1. Định nghĩa mệnh đề tình dục là gì

- Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ tuyệt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm giải mê say rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.


- Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm bổ nghĩa đến danh tự đứng trước nó.

Xét lấy ví dụ như sau:

- The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend. (Người thanh nữ đang khoác cái áo phông thun là nữ giới tôi)

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh:

- The woman is my girlfriend. (Người thiếu nữ này là nữ giới tôi)

2. Các dạng mệnh đề tình dục trong giờ đồng hồ Anh

Có hai các loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan lại hệ xác minh và mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

1. Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự không khẳng định và không dùng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.


2. Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông tin về một người, một thứ hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không nhất thiết phải bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh từ xác minh và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause) (Đà Lạt, địa điểm mà tôi vẫn thăm vào hà năm ngoái, khôn cùng xinh đẹp)

Note: nhằm biết lúc nào dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta chú ý các điểm sau:

- lúc danh từ nhưng nó bửa nghĩa là 1 danh từ bỏ riêng

- khi danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 trong những tính từ download (my, his, her, their)

- khi danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

3. Phân loại các đại từ quan hệ tình dục trong tiếng Anh

1. WHO:

- làm chủ từ trong mệnh đề tình dục

- sửa chữa cho danh từ chỉ người.....

- Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

- Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

2. WHOM:

- làm cho túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

- Cấu trúc: .....N (person) + WHOM + S + V


- Ví dụ: I was invited by the professor whom I met at the conference.

3. WHICH:

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

- Cấu trúc:

....N (thing) + WHICH + V + O

....N (thing) + WHICH + S + V

- Ví dụ:

+ vị you see the cát which is lying on the roof?

+ He couldn’t read which surprised me

4. THAT:

- có thể thay cố gắng cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp thường được sử dụng "that":

- khi đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

- lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

- lúc đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ đậy định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ:

+ He was the most interesting person that I have ever met.

+ It was the first time that I heard of it.

+ These books are all that my sister left me. 0983672757

+ She talked about the people and places that she had visited.

* những trường thích hợp không cần sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định

- sau giới từ

5. WHOSE:

- dùng để làm chỉ sở hữu cho danh từ chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng "s

- .Cấu trúc....N (person, thing) + WHOSE + N + V ....

- Ví dụ: bởi vì you know the boy whose mother is a nurse?

4. Phân loại các trạng từ quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh

1. WHY: mở màn cho mệnh đề dục tình chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason

- Cấu trúc: ......N (reason) + WHY + S + V ...

Ví dụ: I don‟t know the reason. You didn‟t go lớn school for that reason.


→ I don‟t know the reason why you didn‟t go to lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường thay cho there

- Cấu trúc:

....N (place) + WHERE + S + V ....

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: a/ The hotel wasn‟t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn‟t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn‟t very clean.

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thế cho từ bỏ then

Cấu trúc: ....N (time) + WHEN + S + V ...

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→ bởi vì you still remember the day when we first met?

→ vì chưng you still remember the day on which we first met?

I don"t know the time. She will come back then.

→ I don"t know the time when she will come back.

5. Một số xem xét về mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới tự thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ vận dụng với whom cùng which.)

Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can"t come lớn my birthday party. That makes me sad.

→ She can"t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I"d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan lại hệ khẳng định , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ: whom, which.

Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Những cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of ... Hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ví dụ: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

6. Bài tập về mệnh đề quan lại hệ có đáp án

I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

1. The men _______ lives next-door are English.


2. The dictionary _______ you gave me is very good.

3. Vì you know the girls _______ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve _______ got into my house last night.

5. The chocolate _______ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone _______ breaks into a house và steals things.

8. Buses _______ go lớn the airport run every half hour.

9. I can"t find the key _______ opens this door.

10. I gave you a book _______ had many pictures.

11. I don"t lượt thích the boy _______ Sue is going out with.

12. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday.

13. The man _______ she is going khổng lồ marry is very rich.

14. This is the ngân hàng _______ was robbed yesterday.

15. He wore a mask _______ made him look like Mickey Mouse.

II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

1. He arrived with a friend ______ waited outside in the car.

2. The man ______ di động was ringing did not know what to lớn do.

3. The oto ______ the robbers escaped in was a BMW.

4. The woman ______ daughter was crying tried lớn calm her down.

5. The postman ______ works in the village is very old.

6. The family ______ oto was stolen last week is the Smiths.

7. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny.

8. A bus is a big car ______ carries lots of people.

9. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.

10. Children ______ like music are often good at mathematics.

11. The engineers ______ designed the building received an award.

12. The girl ______ recited the poem is my niece.

13. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money lớn build a new town hall.

14. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world"s largest ocean.

15. The newspaper to lớn ______ we subscribe is delivered regularly.

III. Put who/ whom/ which/ that/ where…. In the blank

1. The parents thanked the woman ____had saved their son

2. The factory _____closed last week had been there for many years

3. Two men, neither of _____I had been before, came into my office.

4. I lượt thích the ice-cream ____they sell in that shop

5. He ate the food _____ no one else wanted

6. John has got a new mobile phone ____ takes photos

7. The village _____ I ran out of petrol didn’t have a petrol station

8. The job for _____she has applied is in London

9. John sold his computer, _____he no longer need, lớn his cousin

10. Teddy has two cars, one of ____ is very expensive.

IV. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:


1. The first boy has just moved. He knows the truth.

.................................................. .................................................. ......

2. I don"t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

.................................................. .................................................. ......

3. The only thing is how khổng lồ go home. It make me worried.

.................................................. .................................................. ......

4. The most beautiful girl lives city. I lượt thích her long hair very much.

.................................................. .................................................. ......

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

.................................................. .................................................. ......

6. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

.................................................. .................................................. ......

7. They are looking for the man & his dog. They have lost the way in the forest.

.................................................. .................................................. ......

8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

.................................................. .................................................. ......

9. My wife wants you to lớn come khổng lồ dinner. You were speaking khổng lồ my wife

.................................................. .................................................. ......

10. The last man has just returned from the farm. I want lớn talk to lớn him at once.

.................................................. .................................................. ......

11. The students will be awarded the present. The students" reports are very valuable.

.................................................. .................................................. ......

12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

.................................................. .................................................. ......

13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

.................................................. .................................................. ......

14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

.................................................. .................................................. ......

15. The man works for my father"s company. The man"s daughter is fond of dancing.

.................................................. .................................................. ......

V. Rewrite the following sentences by using relative clauses

1. He worked for a woman. She used to be an artist.

2. They called a doctor. He lived nearby.

3. I wrote an email to my sister. She lives in Italy.

4. Linh liked the waiter. He was very friendly.

5. We broke a car. It belonged khổng lồ my uncle.

6. Cha dropped a cup. It was new.

7. Nam giới loves books. They have happy endings.

8. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

9. The man is in the class. He is wearing a blue hat.

10. The woman works in a hospital. She is from India.

11. My sister has four sons. She lives in Japan.

12. The man was rude. He was wearing a red shirt.

13. The phone is on the table. It belongs khổng lồ An.

14. The TV got broken. It was my grandfather’s.

15. The radio was stolen. It was bought 35 years ago.

16. The girl gave Binh his phone. She is his daughter.

17. This is the laptop. My mother has just bought it.

18. That’s the man. His car is a Ferrari.

19. I know the woman. She lives upstairs.

20. It’s the dog. I always talk lớn him at night.

21. She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.

22. This is the house. General Giap lived here.

23. The flight was canceled. We were going to take it.

24. I saw the lady in the shop. She was Vicki Zhao.

25. The man is a director. His dog is sick.

26. My violin is missing. It was my birthday present.

27. I first learn English from a book. I’ve just reread it.

28. The police officer has just arrested a man. He robbed the bank.

29. These are the shoes. I bought them in HCMC.

VI. Combine two sentences by using reduced relative clauses

1. She bought the car. Her father had recommended it.

2. He lost the pen. I had given it khổng lồ him.

3. We called the delivery company. Nga often uses it.

4. Lam met a girl. I used khổng lồ employ her.

5. đưa ra called the lawyer. My mother knows him.

6. He brought a woman. I worked with her last year.

7. We employed the pianist. Nhì introduced her.

8. The cake is on the table. I bought it.

9. The book belongs to Lan. An found it under the chair.

10. The food was delicious. Huy cooked the food.

11. The bike was stolen. My parents gave me the bike.

12. The man was arrested. I reported him to lớn the police.

13. The teacher was right. Ngan asked him about her problem.

14. The writer was very pretty. My brother dated her.

15. The secretary is in the office. Dzung likes her.

16. We ate the food. I bought the food.

VII. Make one sentence from two. Use who/ which/ that/ where …..

1. I went to lớn see a doctor. She had helped my father

I went khổng lồ see the doctor ___________________

2. A woman wrote to me. She wanted my advice

The woman ______________________

3. Mary was wearing the red dress. It was made in France

Mary was wearing the red dress ______________

4. We stayed at Sofitel hotel. Mark recommended it to us

We stayed at Sofitel hotel ___________________

5. John is one of my closest friends. I have known him for three years

John is one of my closest friends ______________

6. Thủ đô new york is one of the largest cities in the USA. My sister is living there

New York is one of the largest cities in the USA___________

7. Ann talked khổng lồ a man. He won a lot of money

Ann talked to the man___________

8. The couple has got a married again. Their divorce was in the newspapers

The couple ___________________

9. He is an architect. He designed the new city library

He is the architect _____________

10. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter __________

VIII. Choose the best answer A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

1. Nam Dinh province, ___________ my uncle lives, often has hurricanes.

A.when

B.where

C.which

D.that

2. I think doctors ___________work in disaster areas are both unselfish và very brave.

A.who

B.which

C.they

D.those

3. 2005 was the year _________there was a big earthquake in Indonesia.

A.which

B.where

C.who

D.when

4. Mai is the girl___________mother is an architect.

A.who

B.whose

C.which

D.that

5. A snake or a spider is the animal_________she’d like to keep as a pet.

A.where

B.what

C.that

D.when

6. My older brother, ________was twenty-two last month, has gone to lớn work in India.

A.who

B.that

C.he

D.which

7. India is the country __________he spent the early years of his life.

A.at which

B.on which

C.that

D.where

8. The girls & flowers __________ he painted were vivid.

A.who

B.that

C.whose

D.which

9. Children always want to lớn know the reason __________things are as they are.

A.why

B.whom

C.which

D.who

10. Is the first of March the day__________the astronaut will come & give a speech at our school?

A.that

B.what

C.which

D.when

11. There was a storm _________I had never experienced before.

A.such as

B.as which

C.which

D.for which

12. There are several reasons_________Adam is not chosen for the school football team.

A.from then

B.why

C.for what

D.explaining

IX. Chọn giải đáp đúng nhất

1. Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.

A. That

B. Who

C. Whom

D. What

2. Her computer ______ was my friend’s got broke.

A. Which

B. Whom

C. Who

D. That

3. The man _______ she wanted lớn see her family.

A. Which

B. Where

C. Whom

D. Who

4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.

A. What

B. Who

C. Where

D. Which

5. The woman _______ came here two days ago is her professor.

A. Who

B. That

C. Whom

D. What

6. The really happy people are those ……enjoy their daily work.

A. What

B. Who

C. Which

D. Where

7. Freedom is something for ________ millions have given their lives.

A. Which

B. Where

C. Whom

D. Who

8. My girlfriend loves tokbokki, _________ is Korean food.

A. Which

B. Where

C. Whom

D. Who

9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.

A. Who

B. That

C. Which

D. Whom

10. The book ________ is in the car is his brother’s.

A. Who

B. That

C. Which

D. Whom

11. The man_____ lives behind my house is a doctor.

A.that

B. Who

C. Which

D. Whom

12. Peter, _____ I played clip games with on the weekend, was younger than me.

A.that

B. Who

C. Which

D. Whom

13. The old building__________is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

14. We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. That

B. Where

C. Which

D. When

X. Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1. The man is her father. You met him last week.

_______________________________________.

2. Zoe likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

_______________________________________.

3. Show me the new hats. You bought them last night.

_______________________________________.

4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

_______________________________________.

5. That is a company. It produces rings.

 _______________________________________.

6. The children were attracted by the show. It was performed so many.

_______________________________________.

7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

_______________________________________.

8. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

_______________________________________.

9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to send và receive messages.

_______________________________________.

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.

______________________________________.

XI. Chọn mệnh đề quan lại hệ cân xứng điền vào vị trí trống.

1. The film about _____ they are talking about is fantastic.

A. Who

B. Which

C. Whom

D. That

2. He is the boy _______ is my best friend.

A. That

B. Whom

C. Who

D. A& C

3. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. Lớn overlook

B. Overlooking

C. Overlooked

D. Which overlooking

4. The pilot was the only man _______ after the crash.

A.was rescued

B. Rescued

C. Rescuing

D. Khổng lồ be rescued

5. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. Which

B. Where

C. When

D. Why

6. The people ____ for the bus in the rain are getting well.

A. Waiting

B. Lớn wait

C. Waited

D. Wait

7. I have a message for people _____ by the traffic chaos.

A. To lớn delay

B. Who delay

C. Delayed

D. Who delaying

8. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.

A. Wrote

B. Written

C. Lớn write

D. Writing

9. I met a lot of new people at the party ________ names I can’t remember.

A. Whose

B. Which

C. Who

D. Whom

10. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.

A. Where

B. When

C. Why

D. That

XII. Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có) giữa những câu sau đây

1. The film who I watched yesterday was interesting.

2. The only house khổng lồ be paint last week was Oanh’s.

3. A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

4. I lượt thích that dress whom is really beautiful.

5. Bởi you get on with the person which lives behind?

XIII. địa chỉ cửa hàng the phrase in brackets lớn the sentence using "that" or "who" và a relative clause:

1) She worked for a man (the man used to be an athlete)

2) They called a lawyer (the lawyer lived nearby)

3) I sent an e-mail to my brother (my brother lives in Australia)

4) The customer liked the waitress (the waitress was very friendly)

5) We broke the computer (the computer belonged to my father)

6) I dropped a glass (the glass was new)

7) She loves books (the books have happy endings)

8) They live in a thành phố (the city is in the north of England)

9) The man is in the garden (the man is wearing a xanh jumper)

10) The girl works in a bank (the girl is from India)

11) My sister has three children (my sister lives in Australia)

12) The waiter was rude (the waiter was wearing a blue shirt)

13) The money is in the kitchen (the money belongs lớn John)

14) The table got broken (the table was my grandmother"s)

15) The television was stolen (the television was bought 20 years ago)

16) The fruit is on the table (the fruit isn"t fresh)

XIV. Add the phrase in brackets lớn the sentence using a relative clause. If it"s possible, you should drop the relative pronoun:

1) I broke the tea cup (the plate was a Christmas present)

2) The police arrested the woman (I saw the woman steal a purse)

3) The khách sạn manager fired the chef (we had met the chef)

4) She wrote to lớn her friend (her friend lives in California)

5) Jill ate the burger (the sandwich had beef steak, tomato and cheese inside)

6) Her friend lives in Switzerland (her friend is an engineer)

7) We called the secretary (I went to ngân hàng with the secretary)

8) The CD is in my schoolbag (the CD has Us-Uk music)

9) The book is very interesting (the book is about Korean culture)

10) The bag was stolen (I bought the bag last weekend)

11) He likes action films (the films come from Hollywood)

12) My nephew broke the plate (I received the plate as a birthday present)

13) The chocolate was very old (we bought the chocolate last year)

14) The TV programme was very funny (Luciay recommended the TV programme)

15) The boy is on TV tonight (I met the boy yesterday)

16) Lien found the money (I dropped the money)

XV. Nối 2 câu sau thành 1 câu tức khắc mạch.

1. Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.

___________________________________

2. I buy a new dress. It is beautiful & fashionable.

___________________________________

3. There is a woman is standing over there. It is my English teacher. 

___________________________________

4. They interviewed the last student. It was Zoe. 

___________________________________

5. Those are books. Jack has just bought them from the bookstore.

___________________________________

6. The Maldives is best known for foreign traveler. It has pleasant weather. 

___________________________________

7. They had a pool. They could swim in.

___________________________________

XVI. Fill in : WHOSE, WHO, WHY, WHERE, WHICH or WHOM

Last year my best friend, _______name is Annie, invited me khổng lồ stay with her during the summer holiday. Annie lives in Nancy, _______is a beautiful town in the eastern part of France. She has a big apartment _______overlooks the river. The school _______she works is very close lớn her apartment.

Annie studied French at university, _______is the reason _______she decided to lớn live in France. She teaches English lớn students, most of _______ are hoping to study in England & America and need to be able khổng lồ speak English. I met some of Annie"s students when I visited her. I also met her boss, _______ struck me as being a very nice man. He offered me a job in his school as soon as he found out that I was in the teaching business too. I decided lớn accept his offer, _______ is _______ I"m still here in Nancy.

XVII. Combine the following sentences using relatives pronouns

1. Al Gore gave a long và boring speech. He won the Nobel Prize.

______________________________________.

2. Social network sites will definitely change business. They are very popular

______________________________________.

3. Last week, Jim Taylor interviewed Sally Thomson. She is my neighbour.

______________________________________.

4. Whiting House is an important local monument. It was built in 1856.

______________________________________.

5. John F. Kennedy was assassinated in 1963. He was president of the USA.

______________________________________.

6. This is the man. I met him in Paris.

______________________________________.

7. I wanted the painting. You bought it.

______________________________________.

8. This is the chair. My parents gave it to me.

______________________________________.

9. She’s the woman. She telephoned the police.

______________________________________.

10. He’s the person. He wanted lớn buy your house.

______________________________________.

11. We threw out the computer. It never worked properly.

______________________________________.

XVIII. Complete the sentences with WHO, WHICH or WHERE.

1. He is the doctor ______looked after my mother.

2. Who ate the biscuits ______were in the cupboard?

3. Is she the secretary ______works at your office ?

4. Where are the postcards ______you wrote yesterday ?

5. That is the place ______the Browns live .

6. Vì you know the person ______repaired my car ?

7. We visited the school ______my aunt taught until last summer .

8. He still can"t drive the car ______he bought last year .

9. Bởi vì you know the man ______had an accident yesterday ?

10. We are going lớn a siêu thị they ______ sell used clothes.

XIX. Match each pair of sentences with suitable relative adverb

1. Last week I went to lớn see the house. I used lớn live in it.

______________________________________.

2. He used to lớn go lớn work late. That’s why he was sacked.

______________________________________.

3. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.

______________________________________.

4. The report was prepared yesterday. There was a heavy rain outside yesterday.

______________________________________.

5. Her husband was aboard in September. She bought this house at that time.

______________________________________.

XX. Fill in : WHOSE, WHO, WHY, WHERE, WHICH or WHOM.

Last year my best friend, ______ name is Annie, invited me to lớn stay with her during the summer holiday. Annie lives in Nancy, _______ is a beautiful town in the eastern part of France. She has a big apartment _______ overlooks the river. The school ________ she works is very close lớn her apartment. Annie studied French at university, ________ is the reason _______ she decided lớn live in France. She teaches English to students, most of _____ are hoping to study in England and America và need lớn be able khổng lồ speak English. I met some of Annie"s students when I visited her. I also met her boss, _______ struck me as being a very nice man. He offered me a job in his school as soon as he found out that I was in the teaching business too. I decided to lớn accept his offer, _______ is ______ I"m still here in Nancy.

XXI. Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present ______ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.

4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out khổng lồ be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.

6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.

7. Mary, ______ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn’t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy.

10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.

11. The bed ______ I slept on has no mattress.

12. The man _______ I was waiting for didn’t turn up.

13. The student with ________ she was khiêu vũ had a slight limb.

XXII. Bài bác tập mệnh đề tình dục lớp 10 viết lại câu

1. The man went khổng lồ the police station. His car was stolen. (whose)

______________________________________________________

2. She bought a smartphone. It has NFC and 5G technologies. (that)

_____________________________________________________

3. I have found the letter. I have been looking for it. (which)

______________________________________________________

4. She has a boyfriend. His mum is a well-known teacher. (whose)

______________________________________________________

5. The student asks a lot of questions. He sits in the corner of the room. (who)

_______________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

1. The men ___who___ lives next-door are English.

2. The dictionary ___which___ you gave me is very good.

3. Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve ___who___ got into my house last night.

5. The chocolate ___which___ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace ___which___ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone ___that___ breaks into a house & steals things.

8. Buses ___that___ go to lớn the airport run every half hour.

9. I can"t find the key ___which___ opens this door.

10. I gave you a book ___which___ had many pictures.

11. I don"t like the boy ___who___ Sue is going out with.

12. Did you see the beautiful dress ___which___ she wore yesterday.

13. The man ___whom___ she is going lớn marry is very rich.

14. This is the ngân hàng ___which___ was robbed yesterday.

15. He wore a mask ___which___ made him look like Mickey Mouse.

II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

1. He arrived with a friend ___who___ waited outside in the car.

2. The man ___whose___ mobile was ringing did not know what to do.

3. The oto ___which___ the robbers escaped in was a BMW.

4. The woman ___whose___ daughter was crying tried to lớn calm her down.

5. The postman ___who___ works in the village is very old.

6. The family ___whose___ oto was stolen last week is the Smiths.

7. The cowboy ___who___ is wearing a red shirt looks very funny.

8. A bus is a big oto ___which___ carries lots of people.

9. The volunteers, ___whose___ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.

10. Children ___who___ lượt thích music are often good at mathematics.

11. The engineers ___who___ designed the building received an award.

12. The girl ___who___ recited the poem is my niece.

13. The townspeople, ___whose___ pride in their community is well-known, raised enough money lớn build a new town hall.

14. The Pacific Ocean, ___which___ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world"s largest ocean.

15. The newspaper khổng lồ ____which___ we subscribe is delivered regularly.

III. Put who/ whom/which/ where/ that,… in the blanks

1. The parents thanked the woman _who/that___had saved their son

2. The factory _which/that____closed last week had been there for many years

3. Two men, neither of __whom___I had been before, came into my office.

4. I like the ice-cream __that/which__they sell in that shop

5. He ate the food __that/which___ no one else wanted

6. John has got a new mobile phone _that/which___ takes photos

7. The village __where___ I ran out of petrol didn’t have a petrol station

8. The job for _which____she has applied is in London

9. John sold his computer, __which___he no longer need, lớn his cousin

10. Teddy has two cars, one of __which__ is very expensive.

IV. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don"t remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which make me worried is how lớn go home.

4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

6. The children often go swimming on Sundays when they have much miễn phí time.

7. They"re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

8. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

9. My wife, whom you were speaking to, wants you to lớn come lớn dinner.

10. I want lớn talk to lớn the last man who has just returned from the farm.

11. The students whose report are very valuable will be awarded the present.

12. The book which I was reading yesterday was a lovely story.

13. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.

14. The person who looked for you three hours ago is phoning you.

15. The man whose daughter is fond of khiêu vũ works for my father"s company.

V. Rewrite the following sentences by using relative clauses

1. He worked for a woman who used lớn be an artist.

2. They called a doctor who lived nearby.

3. I wrote an email to my sister who lives in Italy.

4. Linh liked the waiter who was very friendly.

5. We broke a oto that belonged to my uncle.

6. Bố dropped a cup which was new.

7. Phái nam loves books that have happy endings.

8. I live in a city that is in the north of Vietnam.

9. The man who is wearing a blue hat is in the class.

10. The woman who is from India works in a hospital.

11. My sister who lives in nhật bản has four sons.

12. The man who was wearing a red shirt was rude.

13. The phone that belongs to An is on the table.

14. The TV that was my grandfather’s got broken.

15. The radio that was bought 35 years ago was stolen.

16. The girl who gave Binh his phone is his daughter.

17. This is the laptop which my mother has just bought.

18. That’s the man whose car is a Ferrari.

19. I know the woman who lives upstairs.

20. It’s the dog that I always talk to at night.

21. She opened the cupboard where she kept her best glasses.

22. This is the house where General Giap lived.

23. The flight that we were going lớn take was canceled.

24. The lady that I saw in the shop was Vicki Zhao.

25. The man whose dog is sick is a director.

26. The violin that is missing was my birthday present.

27. I’ve just reread the book which I first learned English from.

28. The police officer has just arrested the man who robbed the bank.

29. These are the shoes that I bought in HCMC.

VI. Combine two sentences by using reduced relative clauses

1. She bought the car her father had recommended.

2. He lost the pen I had given him.

3. We called the delivery company Nga often uses.

4. Lam met a girl I used to employ.

5. đưa ra called the lawyer my mother knows.

6. He brought a woman I worked with last year.

7. We employed the pianist nhì introduced.

8. The cake I bought is on the table.

9. The wallet An found under the chair belongs lớn Lan.

10. The food Huy cooked was delicious.

11. The bike my parents gave me was stolen.

12. The man I reported lớn the police was arrested.

13. The teacher Ngan asked about her problem was right.

14. The writer my brother dated was very pretty.

15. The secretary Dzung likes is in the office.

16. We ate the food I bought.

VII. Make one sentence from two. Use who/ which/ that/ where …..

1. I went to lớn see a doctor who/ that had helped my father

2. The woman who/ that wrote khổng lồ me wanted my advice

3. Mary was wearing the red dress which/ that was made in France

4. We stayed at the Sofitel khách sạn which/ that Mark recommended khổng lồ us

5. John is one of the closest friends whom I have known for three years

6. New york is one of the largest cities in the USA where my sister is living

7. Ann talked lớn the man who/ that won a lot of money

8. The couple whose divorce was in the newspapers has got married again

9. He is the architect who/ that designed the new thành phố library

10. Jerry sent me the letter that/ which was very funny

VIII. Choose the best answer A, B, C or D to lớn complete the sentences

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. D

8. B

9. A

10. D

11. C

12. B

IX. Chọn đáp án đúng nhất

1 - chọn B (Who thay thế cho Mr. Ken)

2 - chọn D (That sửa chữa thay thế cho her computer – mệnh đề xác định)

3 - lựa chọn C (thiếu tân ngữ – whom sửa chữa thay thế cho the man)

4 - lựa chọn B (Who thay thế cho her grandmother)

5 - lựa chọn A (Who sửa chữa thay thế cho the woman)

6 - lựa chọn B (thay cố kỉnh cho those)

7 - lựa chọn A (Which sửa chữa cho freedom)

8 - chọn A (Which thay thế sửa chữa cho tokbokki)

9 - lựa chọn C (Which sửa chữa thay thế cho bài toán Blair vẫn vượt qua bài xích kiểm tra)

10 - chọn C (Which sửa chữa cho the book)

11 - lựa chọn B

12 - chọn B hoặc D

13 - lựa chọn B

14 - chọn D

X. Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1 - The man whom you met last week is her father.

2 - Zoe likes the xanh T-shirt which my sister is wearing.

3 - Show me the new hats which you bought last night.

4 - Zoe has a sister whose name is Juma.

5 - That is a company which produces rings.

6 - The children were attracted by the show which was performed so many.

7 - My best friend can compose songs which Ly sings very well.

8 - Tet is a festival that often happens in late January or early February.

9 - Zoe bought a new phone yesterday which I can use khổng lồ send and receive messages.

10 - Jack is the boy who is giving my mom a gift.

XI. Lựa chọn mệnh đề quan hệ phù hợp điền vào khu vực trống.

1. B; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

6. A; 7. C; 8. C; 9. A; 10. C

XII. Tìm với sửa lỗi sai (nếu có) trong những câu sau đây

1. The film who I watched yesterday was interesting.

2. The only house lớn be paint last week was Oanh’s.

3. A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

4. I like that dress whom is really beautiful.

5. Do you get on with the person which lives behind?

XIII. địa chỉ the phrase in brackets khổng lồ the sentence using "that" or "who" và a relative clause:

1 - She worked for a man who used khổng lồ be an athlete 

2 - They called a lawyer who lived nearby

3 - I sent an thư điện tử to my brother who lives in Australia

4 - The customer liked the waitress who was very friendly

5 - We broke the computer that belonged to my father

6 - I dropped a glass that was new

7 - She loves books that have happy endings

8 - They live in a thành phố that is in the north of England

9 - The man who is wearing a blue jumper is in the garden

10 - The girl who is from India works in a bank

11 - My sister who lives in australia has three children

12 - The waiter who was wearing a xanh shirt was rude

13 - The money that belongs khổng lồ John is in the kitchen

14 - The table that was my grandmother"s got broken

15 - The television that was bought 20 years ago was stolen

16 - The fruit that isn"t fresh is on the table.

XIV. địa chỉ cửa hàng the phrase in brackets to the sentence using a relative clause. If it"s possible, you should drop the relative pronoun:

1) I broke the tea cup (the plate was a Christmas present)

→ I broke the tea cup that was a Christmas present

2) The police arrested the woman (I saw the woman steal a purse)

→ The police arrested the woman I saw steal a purse

3) The hotel manager fired the chef (we had met the chef)

→ The hotel manager fired the chef we had met

4) She wrote lớn her friend (her friend lives in California)

→ She wrote khổng lồ her friend that lives in California

5) Jill ate the burger (the sandwich had beef steak, tomato & cheese inside)

→ Jill ate the burger that had beef steak, tomato and cheese inside

6) Her friend lives in Switzerland (her friend is an engineer)

→ Her friend that is an engineer lives in Switzerland

7) We called the secretary (I went to bank with the secretary)

→ We called the secretary I went to bank with

8) The CD is in my schoolbag (the CD has Us-Uk music)

→ The CD that has Us-Uk music is in my schoolbag

9) The book is very interesting (the book is about Korean culture)

→ The book that is about Korean culture is very interesting

10) The bag was stolen (I bought the bag last weekend)

→ The bag I bought last weekend was stolen

11) He likes kích hoạt films (the films come from Hollywood)

→ He likes kích hoạt films that come from Hollywood

12) My nephew broke the plate (I received the plate as a birthday present)

→ My nephew broke the plate I received as a birthday present

13) The chocolate was very old (we bought the chocolate last year)

→ The chocolate we bought last year was very old

14) The TV programme was very funny (Lucia recommended the TV programme)

→ The TV programme Lucia recommended was very funny

15) The boy is on TV tonight (I met the boy yesterday)

→ The boy I met yesterday is on TV tonight

16) Lien found the money (I dropped the money)

→ Lien found the money I dropped

XV. Nối 2 câu sau thành 1 câu tức thì mạch.

1. Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.

__Zoe is the girl who phoned the police yesterday.___

2. I buy a new dress. It is beautiful and fashionable.

__I buy a new dress which is beautiful and fashionable.___

3. There is a woman is standing over there. It is my English teacher.

___The woman who is standing over there is my English teacher.____

4. They interviewed the last student. It was Zoe.

____The last student that was interviewed was Zoe.___

5. Those are books. Jack has just bought them from the bookstore.

___Those are the books which Jack has just bought from the bookstore.____

6. The Maldives is best known for foreign traveler. It has pleasant weather.

____The Maldives, which is best known for foreign travelers, has pleasant weather.___

7. They had a pool. They could swim in.

____They had a pool in which they could swim.____

XVI. Fill in : WHOSE, WHO, WHY, WHERE, WHICH or WHOM

Last year my best friend, __WHOSE____name is Annie, invited me lớn stay with her during the summer holiday. Annie lives in Nancy, ___WHICH____is a beautiful town in the eastern part of France. She has a big apartment ___WHICH____overlooks the river. The school ___WHERE____she works is very close to lớn her apartment.

Annie studied French at university, ____WHICH___is the reason ____WHY___she decided to lớn live in France. She teaches English to students, most of __WHOM_____ are hoping khổng lồ study in England & America & need lớn be able khổng lồ speak English. I met some of Annie"s students when I visited her. I also met her boss, ____WHO___ struck me as being a very nice man. He offered me a job in his school as soon as he found out that I was in the teaching business too. I decided lớn accept his offer, ___WHICH____ is _____WHY__ I"m still here in Nancy.

XVII. Combine the following sentences using relatives pronouns

1. Al Gore, who won the Nobel Prize, gave a long and boring speech.

2. Social network sites, which are very popular, will defintely change business

3. Last week, Jim Taylor interviewed Sally Thomson, who is my neighbour.

4. Whiting House, which was built in 1856, is an important local monument.

5. John F. Kennedy, who was president of the USA, was assassinated in 1963.

6. This is the man who/ whom I met in Paris.

7. I wanted the painting which/ that you bought.

8. This is the chair which/ that my parents gave me.

9. She’s the woman who/ that telephoned the police.

10. He’s the person who/ that wanted to lớn buy your house.

11. We threw out the computer which/ that never worked properly.

XVIII. Complete the sentences with WHO, WHICH or WHERE.

1. He is the doctor __who____looked after my mother.

2. Who ate the biscuits ____which__were in the cupboard?

3. Is she the secretary ___who___works at your office ?

4. Where are the postcards ___which___you wrote yesterday ?

5. That is the place __where____the Browns live .

6. Vày you know the person __who____repaired my car ?

7. We visited the school ____where__my aunt taught until last summer .

8. He still can"t drive the car __which____he bought last year .

9. Vị you know the man ___who___had an accident yesterday ?

10. We are going khổng lồ a siêu thị they ____which__ sell used clothes.

XIX. Match each pair of sentences with suitable relative adverb

1. Last week I went to see the house where I used to live.

2. The reason why he was sacked was that he used khổng lồ go khổng lồ work late.

3. I never forget the park where we met each other for the first time.

4. The report was prepared yesterday when there was a heavy rain outside.

5. She bought this house in September when her husband was aboard.

XX. Fill in : WHOSE, WHO, WHY, WHERE, WHICH or WHOM.

Last year my best friend, ____whose__ name is Annie, invited me lớn stay with her during the summer holiday. Annie lives in Nancy, ___which____ is a beautiful town in the eastern part of France. She has a big apartment ____which___ overlooks the river. The school ____where____ she works is very close to lớn her apartment. Annie studied French at university, _____which___ is the reason ____why___ she decided to live in France. She teaches English lớn students, most of __whom___ are hoping lớn study in England và America and need to be able to speak English. I met some of Annie"s students when I visited her. I also met her boss, ___who____ struck me as being a very nice man. He offered me a job in his school as soon as he found out that I was in the teaching business too. I decided khổng lồ accept his offer, ____which___ is ___why___ I"m still here in Nancy.

XXI. Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins ___which___ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present ___which___ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, ___whose___ son won the championship last year.

4. His girlfriend, ___who/ whom___ he trusted absolutely, turned out to lớn be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of __whom_____ were killed.

6. A man bought in a little girl, ___whose__ hand was cut by flying glass.

7. Mary, ___whose___ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of ___which____ hadn’t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of ___which___ was moldy.

10. The chair in __which___ I was sitting suddenly collapsed.

11. The bed ____which__ I slept on has no mattress.

12. The man ___who/ whom____ I was waiting for didn’t turn up.

13. The student with ___whom_____ she was nhảy đầm had a slight limb.

XXII. Bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 10 viết lại câu

1. The man went khổng lồ the police station. His oto was stolen. (whose)

______The man whose oto was stolen went to the police station.________

2. She bought a smartphone. It has NFC và 5G technologies. (that)

______She bought a smart phone that has NFC & 5G technologies.___________

3. I have found the letter. I have been looking for it. (which)

________I have found the letter which I have been looking for.__________

4. She has a boyfriend. His mum is a well-known teacher. (whose)

_______She has a boyfriend whose mum is a well-known teacher._______

5. The student asks a lot of questions. He sits in the corner of the room. (who)

_______The student who sits in the corner of the room asks a lot of questions.___________

Trên phía trên là cục bộ nội dung của Mệnh đề tình dục - Relative clauses và bài tập bao gồm đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh cơ phiên bản khác nhau được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Mệnh đề quan hệ là trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng khi học tiếng Anh. Việc luyện tập chịu khó và nghiêm túc những bài tập về mệnh đề quan hệ để giúp đỡ bạn cụ vững cấu trúc và giải pháp dùng, họ cần. Bởi vì vậy, robinsonmaites.com sẽ tổng thích hợp những bài bác tập mệnh đề quan hệ tình dục từ cơ bạn dạng đến nâng mà các bạn dễ dàng phát hiện trong những kỳ thi tiếng Anh.


I. Kim chỉ nan về mệnh đề tình dục

1. Định nghĩa của mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan tiền hệ là mệnh đề phụ, đứng ngay sau danh từ bỏ hoặc đại từ trong mệnh đề thiết yếu để bổ sung cập nhật ý nghĩa mang đến danh từ, đại từ bỏ đó. Tác dụng của mệnh đề quan liêu hệ giống hệt như một tính từ, do thế nó nói một cách khác là mệnh đề tính ngữ.

*
*
Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính thường ban đầu bằng những đại từ quan hệ giới tính (who, whom, whose, which, that) hay những trạng từ tình dục (where, when, why).

2. Các loại đại từ quan hệ

WHO là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ bạn đóng vai trò cai quản ngữ hoặc tân ngữ.WHICHlà đại từ quan hệ giới tính chỉ thứ vật, loài vật hoặc sự việc đứng sau danh từ chỉ vật dụng để thống trị ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ che khuất nó.WHOM là đại từ quan hệ nam nữ chỉ người, đứng sau danh trường đoản cú chỉ người để triển khai tân ngữ (object) mang đến động từ che khuất nó. Hoàn toàn có thể dùng làm cho tân ngữ gắng cho who. Cơ mà Whom hay chỉ sử dụng trong lối văn trang trọng.THAT là đại từ tình dục chỉ khắp cơ thể lẫn vật. That có thể được dùng gắng cho who, whom, which trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (defining relative clause)WHOSElà đại từ dục tình chỉ sở hữu.Whoseđứng sau danh từ bỏ chỉ tín đồ hoặc đồ gia dụng và nắm cho tính từ download trước danh từ.

3. Những loại trạng từ quan lại hệ

WHEN là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, thua cuộc tiền ngữ chỉ thời gian, dùng vậy cho at, on, in + which, then.WHERElà trạng từ quan hệ nam nữ chỉ nơi trốn, nạm choat, on, in + which;thereWHY là trạng từ quan hệ chỉ lí do, che khuất tiền ngữ “the reason”, dùng cầm cho “for the reason”

4. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan liêu hệ xác minh (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định làmệnh đề nên thiếtcho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh tự không xác định vàkhông cần sử dụng dấu phẩyngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.

Xem thêm: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, just a moment

Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một thiết bị hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác định làmệnh đề không duy nhất thiếtphải có trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh từ khẳng định và được phân cách với mệnh đề chínhbằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-).